บุคคลากร


นางปภาวี ไชยอินทร์

นางปภาวี ไชยอินทร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นายนพดล ใจเจริญ

นายนพดล ใจเจริญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางดารุณี สุขแพทย์

นางดารุณี สุขแพทย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. นิภาพร สลัดทุกข์

น.ส. นิภาพร สลัดทุกข์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. ณิชญาพัฒน์ เนื่องจำนงค์

น.ส. ณิชญาพัฒน์ เนื่องจำนงค์

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส. นัชพร อิ่มกมล

น.ส. นัชพร อิ่มกมล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส. กรวรรณ เที่ยงตรง

น.ส. กรวรรณ เที่ยงตรง

นักวิชาการพัสดุ

นายนิกร กาเจริญ

นายนิกร กาเจริญ

นักวิชาการศึกษา

น.ส. วีณา ศรีสวัสดิ์

น.ส. วีณา ศรีสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษา

นายพงศ์พัฒน์ เจริญวารี

นายพงศ์พัฒน์ เจริญวารี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายมนตรี จำนงสิริศักดิ์

นายมนตรี จำนงสิริศักดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายจุลเดช ธรรมวงษ์์

นายจุลเดช ธรรมวงษ์์

นักวิชาการช่างศิลป์

น.ส. วิมลรัตน์ อึ้งสกุล

น.ส. วิมลรัตน์ อึ้งสกุล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส ชุติกาญจน์  ทองนาค

น.ส ชุติกาญจน์ ทองนาค

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

น.ส. นิดหน่อย แจงกลาง

น.ส. นิดหน่อย แจงกลาง

แม่บ้าน

นายเทพภิทักษ์ โครตชุม

นายเทพภิทักษ์ โครตชุม

ลูกมือช่าง

นายเกียรติสิญจ์

นายเกียรติสิญจ์

พนักงานขับรถ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th