คณะผู้บริหาร


รศ. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ. ผกามาศ สุวรรณนิภา

ผศ. ผกามาศ สุวรรณนิภา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ดร. บุญชู บุญลิขิตศิริ

ดร. บุญชู บุญลิขิตศิริ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th