คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา


รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กรรมการ
ประธานสาขาวิชาจิตรกรรม กรรมการ
ประธานสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย กรรมการ
ประธานสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ กรรมการ
ประธานสาขาวิชานิเทศศิลป์ กรรมการ
   
นายจำนงค์ ธนาวนิชกุล กรรมการ
นางสาววีณา ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
นายนพดล ใจเจริญ กรรมการ
นายมนตรี จำนงสิริศักดิ์ กรรมการ
นายพงศ์พัฒน์ เจริญวารี กรรมการ
นายจุลเดช ธรรมวงษ์ กรรมการ
นางสาวณิชาพัฒน์ เนื่องจำนงค์ กรรมการ
นางสาวนัชพร อิ่มกมล กรรมการและเลขานุการ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th