กิจการนิสิต

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการบริการและสนับสนุนให้แก่นิสิต เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับหมายหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต โดยปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต งานบริการและสวัสดิการ งานที่ปฏิบัตินอกจากจะเป็นบริการที่ให้โดยตรงต่อนิสิตแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติงานยังต้องประสานงานกับงานบริการการศึกษา ฝ่ายบริหาร ผู้ปกครองนิสิตและหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และต้องติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปละปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานต่อไป

UNC The Exhibition...
ตัวแทนนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

แบกะดิน Vamp's night...
แบกะดิน Vamp's night 2019 งานประจำปีคณะศิลปกรรมศาส...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ โรงพยาบาลมะ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาเครือข่า...
โครงการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์เพื่อการสื่อ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

เขียนเรซูเม่ออนไลน์ใ...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ JOBTOP...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

Creative Market ในงา...
Creative Market ในงาน Eastern Creative Fair ณ ห้าง...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

"ต่อยอดภูมิปัญญ...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

กิจกรรมดีๆที่คณะศิลป...
กิจกรรมดีๆที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ ซาก...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

นิทรรศการ First Fres...
นิทรรศการ First Fresh ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ณ คณะศิล...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

การพระราชทานปริญญาบั...
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัด...
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

การจัดกิจกรรมให้ความ...
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

การจัดกิจกรรมให้ความ...
การจัดกิจกรรมให้ความรู้​ดีๆให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

เครือข่ายมหาวิทยาลัย...
เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทย...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห...
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

eArena Academy Works...
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ