โครงการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะ

"โครงการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักสร้างสรรค์สื่อ (DESIGN4GOOD)"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โครงการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักสร้างสรรค์สื่อ (DESIGN4GOOD) เพื่อสร้างเสริมศักยภาพทางด้านการสร้างสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ ณ ห้อง GS206 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562