กิจการนิสิต

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการบริการและสนับสนุนให้แก่นิสิต เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับหมายหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต โดยปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต งานบริการและสวัสดิการ งานที่ปฏิบัตินอกจากจะเป็นบริการที่ให้โดยตรงต่อนิสิตแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติงานยังต้องประสานงานกับงานบริการการศึกษา ฝ่ายบริหาร ผู้ปกครองนิสิตและหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และต้องติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปละปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานต่อไป

สโมสรนิสิตคณะศิลปกรร...
สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม "ศึกล้า...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

พิธีทำบุญถวายภัตตาหา...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู​ศิลปะ​ คณะ​ศิลปกร...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

สานศิลป์ เปิดประตูสู...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ กรมส่งเสริม...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

"ศิลปะต่างวิถี​...
คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ ร่วมกับ​ Ar...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ