ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

"ฝ่ายกิจการนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ . "

ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นิสิตใหม่ของคณะได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการบริหารของคณะ รู้ระเบียบวินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชย์ครบ ๖๐ ปี อาคาร KA ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


วันที่เผยแพร่: 8 ส.ค. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th