โครงการเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน ประจำปี 2559”

"คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยสาขาวิชาจิตรกรรม ได้นำนิสิตเข้าร่วมทำกิจกรรมกับศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในโครงการการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สถานที่สำคัญที่พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน” . "

โครงการเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน ประจำปี 2559”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยสาขาวิชาจิตรกรรม ได้นำนิสิตเข้าร่วมทำกิจกรรมกับศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในโครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน ประจำปี 2559 โดยมีการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สถานที่สำคัญที่พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน” โดยกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะของศิลปินระดับชาติ ปราชญ์ท้องถิ่น มาสาธิตให้ความรู้ และมีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควาดภาพด้วยสีน้ำ วาดภาพลายเส้นและเกรยอง ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเรียนรู้และเป็นการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ สืบสานและแนวทางการพัฒนางานศิลปะ วัฒนธรรมให้บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งเป็นการเปิดเวทีให้นิสิตได้แสดงความสามารถทางวิชาการ ซึ่งมีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ผ่านมา


วันที่เผยแพร่: 19 ม.ค. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th