โครงการสัมมนาวิชาการและการนำเสนองานวิจัย ในชุดโครงการวิจัย “วิถีชีวิต ภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมในชลบุรี”

"โครงการสัมมนาวิชาการและการนำเสนองานวิจัย ในชุดโครงการวิจัย “วิถีชีวิต ภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมในชลบุรี” . "

โครงการสัมมนาวิชาการและการนำเสนองานวิจัย ในชุดโครงการวิจัย “วิถีชีวิต ภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมในชลบุรี”

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ  และการนำเสนองานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจทั่วไปโดยจัดงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานจากชุดโครงการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม “วิถีชีวิต  ภูมิปัญญา ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในชลบุรี”  จากผู้วิจัย 9 ท่าน ได้แก่

  1. ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง / ศาลเทพารักษ์ : บทบาทและความเชื่อในวิถีชุมชนชาวน้ำบางปลาสร้อย 
  2. รองศาสตราจารย์ภรดี  พันธุภากร /อาหาร : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชลบุรี
  3. ดร.มนัส  แก้วบูชา / บ้านเรือน : มรดกทางวัฒนธรรมเมืองชลบุรี
  4. อาจารย์สมาน  สรรพศรี / ศาลเจ้าในชลบุรี : คติ ความเชื่อ กำเนิดและพัฒนาการ
  5. ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ /วัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
  6. อาจารย์รสา  สุนทรายุทธ / เครื่องสังฆภัณฑ์ : กรณีศึกษาในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
  7. อาจารย์ไพบูลย์  โสภณสุวภาพ / หาดวอนนภา : ชีวิต วัฒนธรรม ชุมชนชายทะเล
  8. อาจารย์สันติ  อุดมศรี /การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย  กรณีศึกษาวงดนตรีไทยมหาวิทยาลัยบูรพา
  9. ดร.ธนรัชต์ อนุกูล /ดนตรีจีนในพุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน บ้านทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดยทุกท่านได้ร่วมให้ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางและวิธีการศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  ที่ผ่านมา ณ ห้อง 206 ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วันที่เผยแพร่: 9 ก.พ. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th