โครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน ณ Kala Bhavana, Visva Bharati University, Santiniketan, Republic of India

"โครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน ณ Kala Bhavana, Visva Bharati University, Santiniketan, Republic of India . "

โครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน ณ Kala Bhavana, Visva Bharati University, Santiniketan, Republic of India

23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ2559

จากการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Kala Bhavana, Visva Bharati University, Santiniketan, Republic of India โดยมีความร่วมมือทางวิชาการรวมทั้งแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน เพื่อเป็นการสานสร้างงานด้านศิลปกรรมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรมในประเทศสาธารณรัฐอินเดียและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับสากล  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้มีการจัดโครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ Kala Bhavana, Visva Bharati University โดยนำคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)   รองศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา) และ ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์)  ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 รวมทั้งนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตจำนวน 4 คน ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ2559

กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวิชาการและงานสร้างสรรค์ workshop รวมทั้งนิทรรศการศิลปะ ณ Kala Bhavana, Visva Bharati University แล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยฮินดู-พาราณาสี (Banaras Hindu Universe, BHU) ณ เมืองพาราณาสี ได้เชิญผู้บริหารจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างสถาบัน โดย Prof.Hiralal Prajapati (คณบดี Faculty of Visual Arts) ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยความร่วมมือ อีกทั้งสถาบันศิลปะ Government College of Art & Craft, Calcutta ณ เมืองกัลกัตตา ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดในกัลกัตตาก่อตั้งมาประมาณ 150 ปี ได้เชิญคณะผู้บริหารจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พูดคุยความร่วมมือกับ โดยมี Prof.Suman Kumar Pal, Principal of Government College of Art & Craft, Calcuttaร่วมการพูดคุยในครั้งนี้ โดยได้วางแผนการทำงานร่วมกันในอนาคต


วันที่เผยแพร่: 23 ก.ค. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th