เปิดรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทย-จีน 10 พค.-8 มิ.ย 2560

"โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทย-จีน ณ Dali University, PR. China . "

เปิดรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทย-จีน 10 พค.-8 มิ.ย 2560

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัตรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทย-จีน ณ  Dali University, PR.China โดยมีระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 พค.-8 มิ.ย 2560 นิสิตที่สนใจ ต้องเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีและพร้อมที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างชาติ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยส่งอีเมลล์ข้อมูล ชื่อ นามสกุล ผู้สมัคร ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ, E-mail, เบอร์โทรศัพท์, สาขาที่เรียนและชั้นปี พร้อมบอกเหตุผลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยส่งข้อมูลท้้งหมดมาที่ E-mail : B.BUNCHOO@YAHOO.COM ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าร่วมการปฐมนิเทศในวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยจะต้องเตรียมพาสปอร์ตเล่มจริง และภาพถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จำนวน 2 รูป และเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่นค่าเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น 

นิสิตที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ โทรศัพท์ 081-3123798


วันที่เผยแพร่: 30 ม.ค. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th