Sigum BUU Open House ’60

"โครงการเปิดบ้านศิลปกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๕ < Sigum BUU Open House ’60 > . "

Sigum BUU Open House ’60

โครงการเปิดบ้านศิลปกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๕ <  Sigum BUU Open House ’60  >

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 : การแนะนำการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาจิตรกรรม  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย  สาขานิเทศศิลป์  สาขาออกแบบเซรามิกส์  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 : การประกวดศิลปกรรมเยาวชน  “หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิภาคตะวันออก” คุณสมบัติผู้ประกวด : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)   และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ปวช. )

กำหนดรับสมัคร :
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560  ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง        จ.ชลบุรี 20131 / ส่งใบสมัครทางแฟกซ์ได้ที่ 038-391042 / ส่งใบสมัครทาง E-mail   Finearts.buu@gmail.com

( โหลดใบสมัครได้ที่ คลังรูปภาพ ด้านบนขวามือ )

กติกาการประกวด :

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) สื่อวัสดุที่ใช้คือ สีไม้,สีน้ำ,สีโปสเตอร์,และสีอะคริลิค
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ปวช. ) สื่อวัสดุที่ใช้คือ สีไม้,สีน้ำ,สีโปสเตอร์,และสีอะคริลิค
  • งดใช้เทคนิคปะติด และการพ่นสเปรย์แล็กเกอร์เงา  ผู้จัดการประกวดจะจัดเตรียมกระดาษขนาด (A2) และผู้เข้าแข่งขันต้องใช้กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
  • ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมอาหารให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน (มื้อเที่ยง)                                                                         

ระยะเวลาการประกวด  : วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน  เวลา 08.30 – 9.00 น. / เริ่มประกวด  เวลา 09.00-12.30 น. / ประกาศผลและรับรางวัล เวลา 14.30 – 16.30 น.          

ผลรางวัล  :

  • รางวัลยอดเยี่ยม (ระดับละ 1 รางวัล)  เงินรางวัล 2,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ (ระดับละ 1 รางวัล)  เงินรางวัล 1,500 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ (ระดับละ 1 รางวัล)  เงินรางวัล 1,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (ระดับละ 10 รางวัล)  เงินรางวัล 500 บาท

ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน            

หมายเหตุ  :  ผู้เข้าร่วมประกวดโปรดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดมาเอง โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์จะจัดเตรียมกระดาษ (A2) ในการประกวดไว้ให้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในการรับรางวัลได้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

กำหนดการโครงการเปิดบ้านศิลปกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๕

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

วันพฤหัสที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์        

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.          ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.          พิธีเปิดโดย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.          แนะนำสาขาวิชาจิตรกรรม

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.          แนะนำสาขาวิขากราฟิคอาร์ต และกราฟฟิกมีเดีย

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.          แนะนำสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.          พักทานอาหารว่าง

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.          แนะนำสาขาวิชานิเทศศิลป์

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.          แนะนำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.          รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.         ร่วมกิจกรรมบูธต่างๆ, เยี่ยมชมสาขาวิชาต่างๆ

 

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์

          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.          ประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กับภูมิภาคตะวันออก”

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.          รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.          ประกาศผลการตัดสินภาพ และพิธีมอบรางวัล/ปิดโครงการ

 


วันที่เผยแพร่: 17 ส.ค. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th