โครงการบริการวิชาการ “ศิลปะกับการเยียวยา : สหวิทยาการเพื่อการสร้างพื้นที่สุขภาวะ”

"“พื้นที่สุนทรียรส : พื้นที่สุขภาวะ” วันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ. ศ. 2560 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 09. "

โครงการบริการวิชาการ “ศิลปะกับการเยียวยา : สหวิทยาการเพื่อการสร้างพื้นที่สุขภาวะ”

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยบูรพา  ในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม ถ่ายทอด และให้บริการความรู้ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะบุคคลในมหาวิทยาลัย แต่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สนใจทั่วไป และเครือข่ายผู้รู้ ปราชญ์ชุมชนได้มีพื้นที่ทางสังคมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นเวทีในการจัดกิจกรรมวิชาการ และประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ พัฒนาแนวทางการใช้ศาสตร์และศิลป์  ในการจัดการงานศิลปะและการสร้างพื้นที่สุขภาวะ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับทุกภาคส่วนของสังคม
 พื้นที่สุนทรียรส : พื้นที่สุขภาวะ  ประกอบไปด้วยศาสตร์และศิลป์ที่มุ่งเป้าไปสู่การขยายพื้นที่สุขภาวะของคนในชุมชน 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นแนวคิดการประยุกต์ศาสตร์หลายด้านโดยใช้งานศิลปะ
 เป็นเครื่องนำทาง  ส่วนที่สอง ประกอบด้วยคนและเครือข่ายที่สนใจด้านสุขภาพ  เข้ามาร่วมเรียนรู้และพัฒนางานการสร้างพื้นที่สุขภาวะ  เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง (Self-care) ส่วนที่สามเป็นการประสานเครือข่ายผู้รักสุขภาพ ผู้สนใจงานศิลปะกับธรรมชาติบำบัด  เป็นปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
 การสร้างพื้นที่สุนทรียรส : พื้นที่สุขภาวะ  จึงเป็นกระบวนการเชื่อมโยงงานศิลปะและศาสตร์ด้านต่างๆ ตั้งแต่งานทัศนศิลป์  การออกแบบ  การบริหารงานวัฒนธรรม อาหารและสุขภาพ  รวมไปถึงศาสตร์การแพทย์แผนไทย  และการแพทย์ทางเลือก  เพื่อมุ่งไปสู่การรวมพลังของผู้คนที่สนใจงานศิลปะและผู้รักการดูแลสุขภาพด้วยศิลปะบำบัดและธรรมชาติบำบัด  ได้เข้ามามีส่วนร่วมกันสร้างพื้นที่สุขภาวะ

 

กิจกรรมโครงการ
  1. บรรยายพิเศษ เรื่อง “เมล็ดพันธุ์พืชกับการสร้างพื้นที่สุขภาวะ”  โดย คุณโจน  จันได
  2. กิจกรรมปฏิบัติการ สุนทรียรส
   - เรียนทำดอกไม้จันทน์ 3 ประเภทดอกไม้
   - เรียนทำผ้ามัดย้อม
   - เรียนทำขนมลูกชุบ
  3. กิจกรรมปฏิบัติการสุขภาวะ
   - แช่มือ  แช่เท้า
   - กดจุด, นวด
   - อาหารสุขภาพ
  4. ซุ้มสินค้า แนวอินทรีย์ แนววัฒนธรรม
   - สินค้าสุขภาพ
   - พืชผักอินทรีย์, ข้าว, กล้วย
   - ผ้าย้อม, ผ้าไทย
   - อาหารไทย, ขนมไทย
   - หนังสือ

กำหนดการโครงการบริการวิชาการ
“ศิลปะกับการเยียวยา : สหวิทยาการเพื่อการสร้างพื้นที่สุขภาวะ”
 “พื้นที่สุนทรียรส : พื้นที่สุขภาวะ”
วันที่ 17 – 18 สิงหาคม  พ.ศ.  2560
...................................................................
วันที่ 17 สิงหาคม 2560


08.30 – 08.45 น.   ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น.   คณบดีกล่าวเปิดการประชุม
09.00 – 12.00 น.   บรรยายพิเศษ เรื่อง “เมล็ดพันธุ์พืชกับการสร้างพื้นที่สุขภาวะ”
                             โดย คุณโจน  จันได
12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.   ผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม 6 สถานี
 ฐาน/ซุ้ม พื้นที่สุนทรียรส
 1. เรียนทำดอกไม้จันทน์
 2. เรียนทำผ้ามัดย้อม
 3. เรียนทำขนมลูกชุบ
 ฐาน/ซุ้ม พื้นที่สุขภาวะ
1. แช่มือ – เช่เท้า
2. กดจุด/นวด
3. อาหารสุขภาพ

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

09.00 – 12.00 น.   ผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม 6 สถานี

ฐาน/ซุ้ม พื้นที่สุนทรียรส

1. เรียนทำดอกไม้จันทน์

2. เรียนทำผ้ามัดย้อม

3. เรียนทำขนมลูกชุบ

ฐาน/ซุ้ม พื้นที่สุขภาวะ

  1. แช่มือ – เช่เท้า
  2. กดจุด/นวด
  3. อาหารสุขภาพ

12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน    

13.00 – 16.00 น.       ผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม 6 สถานี

ฐาน/ซุ้ม พื้นที่สุนทรียรส

1. เรียนทำดอกไม้จันทน์

2. เรียนทำผ้ามัดย้อม

3. เรียนทำขนมลูกชุบ

ฐาน/ซุ้ม พื้นที่สุขภาวะ

  1. แช่มือ – เช่เท้า
  2. กดจุด/นวด
  3. อาหารสุขภาพ

หมายเหตุ: 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


วันที่เผยแพร่: 17 ส.ค. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th