ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

". "

ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นิสิตใหม่ของคณะได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการบริหารของคณะ รู้ระเบียบวินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต โดยมีรองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับให้โอวาท พร้อมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา พูดคุยให้รายละเอียดด้านการเรียนการสอน โดยจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560


วันที่เผยแพร่: 3 ส.ค. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th