การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

"การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559. "

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการประเมินฯ  โดยการตรวจประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร เจ้าหน้าที่  นิสิต ศิษย์เก่า เข้าร่วมให้ข้อมูล พร้อมทั้งรับฟังการสรุปผลและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารและการเรียนการสอนของคณะในปีต่อไป


วันที่เผยแพร่: 19 ก.ย. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th