การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้”
A Creative Ceramic Design “Memo of Flowers”

"การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ ดอกไม้ และนำไปสู่การออกแบบปฏิบัติงานเซรามิกส์. "

การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้”
A Creative Ceramic Design “Memo of Flowers”

ภรดี พันธุภากร
Poradee Panthupakorn

บทคัดย่อ

     การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้”  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้  ดอกไม้  และนำไปสู่การออกแบบปฏิบัติงานเซรามิกส์  ในการดำเนินงานได้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืช  พันธุ์ไม้  ดอกไม้  และลักษณะโดดเด่นที่เป็นแรงบันดาลใจ  ในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะแขนงต่างๆ ของช่าง  และศิลปินมาทุกยุคสมัย  รูปร่างรูปทรง  สีสัน  ความสวยงาม  หอมหวาน  ความสดชื่น  เบิกบาน  ร่าเริงจากมวลหมู่ดอกไม้  และการสื่อความหมายต่าง ๆ  โดยนำมาสู่การออกแบบสร้างผลงานเซรามิกส์จำนวน 4 ชุด คือชุดกระเบื้องดอกไม้  ชุดดารดาษของดอกไม้  ชุดดอกไม้บาน  และชุดกลีบดอกไม้  โดยทำการขึ้นรูปจากดินพอร์สเลน  และดินสโตนแวร์  ด้วยวิธีการหล่อสลิป  การอัดดินจากพิมพ์และปั้นเพิ่มเติม  ทำการตกแต่งภายหลังการเผาดิบ มีการเคลือบใส เคลือบสี และเผาเคลือบในอุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส

     ลักษณะที่โดดเด่นของผลงาน “บันทึกแห่งดอกไม้” คือ  การตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ  และสีบนเคลือบโดยใช้วิธีการแบบแต้มแต่งด้วยจุด  อันเป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการทางจิตรกรรมกับงานเซรามิกส์  และประกอบการจัดวางร่วมกับวัสดุอื่น ๆ เพื่อจะสื่อความหมายถึงความสวยงามจากรูปร่าง  รูปทรง  สีสัน  และความหลากหลายดารดาษของมวลดอกไม้นานาชนิด

 

Abstract

     This creative ceramic design “Memo of Flowers” has an objective to study about plants and flowers in order to get the inspiration for ceramic designs. To begin this research, various plants and flowers have been studied, especially their outstanding characteristics that have inspired the creation of uncountable works of art in different fields by various artists since ancient times. The shapes and forms, colors, beauty, fragrance, refreshing and cheerful appearance of these flowers, as well as the meanings they convey, have inspired 4 sets of ceramic design; namely, Floral Tiles, Flowers Aplenty, Blossoms, and Petals. They were formed with porcelain and stoneware clay, using the slip-casting, molding, and applied parts techniques. The surface decoration was made after biscuit firing, using clear glaze, colored glaze, and fired at 1230◦ Celsius.

     The outstanding feature of “Memo of Flowers” is the under glaze and over glaze decoration with the use of dotting technique, which is the integration of painting with ceramic work. Through an installation with other objects, they convey the beauty of the shapes, forms, colors, and varieties of the teeming flowers.


วันที่เผยแพร่: 29 ต.ค. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th