การออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคล
Individual Seat Design

"การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคล โดยการผสมผสานวัสดุ คือ เหล็ก ซีเมนต์ ผักตบชวาถักเปีย และบูรณาการเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ . "

การออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคล

Individual Seat Design

โดย เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง

ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2550
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคล โดยการผสมผสานวัสดุ คือ เหล็ก ซีเมนต์ ผักตบชวาถักเปีย และบูรณาการเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ คือ การดัดเหล็ก การเชื่อมโลหะ การก่อฉาบปูนซีเมนต์ การถัก สาน และการตกแต่งสี ซึ่งผู้วิจัยสรุปดังต่อไปนี้

Abstract

     The aim of this research is to design the individual seat by the combination materials as cement, steel and water hyacinth. The integration technique to produce the product is to bend the steel, to weld the steel, to construct the cement, to weave water hyacinth and to decorate.

     The research was shown that we can diversify the product design of individual seat was well using with good design by its shape and material combination. We had bent the steel as the seat construction and cover by cement then weave by water hyacinth all around and paint with varnish oil to protect high moisture.

 Tags: Product Design, Individual Seat


วันที่เผยแพร่: 29 ต.ค. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th