ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต: ศิลปะจัดวาง (RELATIONSHIP BETWEEN BODY AND MIND: INSTALLATION ART)

"การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต: ศิลปะจัดวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทดลองวิธีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางด้วยเทคนิค สื่อประสม 3 มิติ เพื่อแสดงออกถึงความสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตที่มีต่อการดำเนินชีวิต สภาวะในการแสดงออกของการรวม . "

อัญชลี พรหมสวัสดิ์: 55920397: สาขาวิชา: ทัศนศิลป์และการออกแบบ; ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, ศม., ภรดี พันธุภากร, ศศ.ม. 78 หน้า. ปี พ.ศ. 2557.

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต: ศิลปะจัดวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทดลองวิธีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางด้วยเทคนิค สื่อประสม 3 มิติ เพื่อแสดงออกถึงความสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตที่มีต่อการดำเนินชีวิต สภาวะในการแสดงออกของการรวม

เป็นหนึ่ง เมื่อกายจิตสัมพันธ์กัน ชีวิตจะดำเนินไปอย่างมีความสุข จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลมาสู่งานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวาง จำนวน 4 ชิ้น คือ ผลงานชิ้นที่ 1 แสงแห่งความสมดุลในจิตใจ ผลงานชุดนี้สะท้อนถึงสภาวะสมดุล เมื่อกายเป็นอย่างไรจิตจะแสดงออกมาอย่างนั้น ผลงานชิ้นที่ 2 ภาวะหลุดพ้น สะท้อนถึงเมื่อเกิดความทุกข์ จิตเกิดมีความทุกข์จะส่งผลมาถึงกายเมื่อควบคุมจิตได้ จะหลุดพ้นความทุกข์ ผลงานชิ้นที่ 3 อายตนะกำหนดจิต สะท้อนถึงกายเป็นอย่างไร อายตนะจะสะท้อนออกมาในแบบที่เป็น แต่ถ้ามีเหตุทำให้เกิดทุกข์ จิตต้องกำหนดกายได้ ชิ้นสรุปผลงาน

ชิ้นที่ 4 จิตกำหนดได้ กายสงบสุข ผลงานชิ้นนี้ สะท้อนถึงกายจิตที่สมดุลกัน เมื่อจิตสงบจะทำให้กายสงบ เงาที่กระทบฝาผนังเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิด ผลงานทั้ง 4 ชิ้นสื่อด้วย รูปทรง วัสดุที่

ทำด้วยไม้ เหล็ก อะคริลิค ผนวกกับการ ใช้แสง ไฟ และ เสียง เป็นการจัดองค์ประกอบเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ของกายและจิต ตามวัตถุประสงค์

 

Abstract

The objective of this research was to study the relationship between body and mind by creating “Installation Art” with 3D multimedia technique to display equilibrium of body and mind to be effected on the way of life. In the condition of expressing the unique between body and mind have an effect on happiness of life. The data analyzed and applied 4 pieces creative works of art. The first work was light of the balance in the mind set which reflects the equilibrium on the mental exercise. Releasing soul in case of suffering. When suffering, the body will react as the souls. The third was be free of suffering showing how to control the soul and body. The last was the spirit of peace; when the soul was controlled, the body was also in peace. All 4 pieces of art works were communicated by shape, form, and wood and acrylic materials along with lighting and sound to reflect the relationship of physical and mental stage.

 Tags: ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต


วันที่เผยแพร่: 29 ต.ค. 2558

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th