การออกแบบเครื่องตามประทีปที่ใช้ในงานสปา: แนวความคิดจากศิลปะสุโขทัย
LAMPS USED IN THE SPA THE CONCEPT OF SUKHOTHAI ART

". "

นภาพิชญ์ ทิพย์มณี:
สาขาวิชา: ทัศน์ศิลป์และการออกแบบ; ศป.ม. (ทัศน์ศิลป์และการออกแบบ)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: ภรดี พันธุภากร, ศศ.ม. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, ศ.ม. 75 หน้า. ปี พ.ศ. 2557.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องตามประทีปที่ใช้ในงานสปา โดยได้รับแนวความคิดจากศิลปะสุโขทัย ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย

ผู้วิจัยได้ดำเนินการออกแบบโดยใช้รูปทรงจากการคลี่คลายมาจากรูปทรงทางสถาปัตยกรรมและเครื่องปั้นดินเผาโดยให้มีความเรียบง่ายแบบเรขาคณิต และใช้เคลือบสีเขียว ตามแบบครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย ใช้เทคนิคการเขียนสีใต้เคลือบผสมผสานกับลายพันธุ์พฤกษา ประเภทดอกและใบ และลายเถาก้านขด เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ผ่อนคลาย ผลงานมีทั้งหมด 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 5 รูปแบบ ประกอบด้วยตะเกียงน้ำมันหอมระเหย ตะเกียงเทียนหอมตะเกียงน้ำมันพืช ตะเกียงเผากำยาน และโคมไฟ โดยกำหนดใช้วัตถุดิบเนื้อดินพอร์ซเลนสำเร็จรูปสูตรVCB จากบริษัทคอมพาวเคลย์ ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ และขึ้นรูปด้วยมือ ตกแต่งพื้นผิวด้วยการเจาะฉลุเขียนลายใต้เคลือบและ เคลือบผิวโดยใช้น้ำเคลือบใส จากบริษัทคอมพาวเคลย์ ผสม Copper oxide 1.5 % บรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชั่น อุณหภูมิ 1,200–1,230 องศาเซลเซียส จากการสำรวจประเมินความพึงพอใจผลงานทั้ง 2 ชุด คะแนนรวมเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด จะเห็นได้ว่าผลงานมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เด่นชัด และสามารถออกแบบลวดลาย และรูปทรงได้สอดคล้อง เหมาะสม ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้จริง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

Abstract

This research aims to design a lamp that is used in the spa with the concept of the cultural heritage of Thailand, Sukhothai Art.

Concept of this research has designed by the architectural shapes and pottery by providing a simple geometry. The color of this research was inspired from the natural enamel green color and under glaze writing techniques with combination of natural design. There were 2 group sets of research with 5 patterns which; Oil candle lamps, Wick Candles lamp, Vegetable oil lamp, Frankincense Lamp and Lantern.

The raw material of this research was VEC porcelain from Compound Clay Company limited and formed by casting and molding by hand. The surface was decorated by the surface drill, painting and enamel mixed copper oxide 1.5% and glazed pottery by atmospheric dioxide oxidation temperature 1200-1230 degrees.

As the research, the outcome is in the high level of satisfy because the works are unique depictions including the suitable shapes of design, and the objectives of the research were achieved.

 Tags: เครื่องตามประทีปที่ใช้ในงานสปา/ แนวความคิดจากศิลปะสุโขทัย


วันที่เผยแพร่: 543

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th