การออกแบบกราฟิกจากอัตลักษณ์อีสานเพื่ออุตสาหกรรม เชิงวัฒนธรรม
ISAN GRAPHIC DESIGN CORPORATE IDENTITY FOR CULTURAL INDUSTRIES

". "

ธนวัฒน์ ฝอยจันทร์:
55920386: สาขาวิชา: ทัศนศิลป์และการออกแบบ; ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, ศ.ป.ด., ศักดิ์ชาย สิกขา,ศ.ป.ด. 151 หน้า. ปี พ.ศ. 2557.

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบกราฟิกจากอัตลักษณ์อีสานเพื่ออุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมโดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมอีสาน สำหรับนำมาใช้ในการออกแบบ (2) เพื่อออกแบบกราฟิกจากอัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมอีสาน (3) เพื่อนำผลงานการออกแบบกราฟิกจากอัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมอีสานมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์

กรอบแนวคิดด้านการออกแบบ ยึดหลักการออกแบบกราฟิกตามทฤษฎีการออกแบบของ สมศิริ อรุโณทัย ได้แก่ หลักเอกภาพ หลักความสมดุล และหลักจุดสนใจ ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีขอบเขตการดำเนินการวิจัย ได้แก่ ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ การศึกษาศิลปหัตถกรรมอีสานในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและ ขอบเขตด้านเนื้อหาคือ การศึกษาศิลปหัตถกรรมอีสาน สำหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ศิลปหัตถกรรมอีสานในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงในการคัดเลือกศิลปหัตถกรรมอีสานในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปหัตถกรรมอีสานได้ตอบแบบสอบถาม เพื่อทำการคัดเลือกงานศิลปหัตถกรรมอีสานในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่มีความโดดเด่น ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ขันหมากอีสาน (เชี่ยนหมาก) เป็นงานศิลปหัตถกรรมอีสานที่มีความโดดเด่นมากที่สุด หลังจากได้ผลสรุปแล้ว ผู้วิจัยได้ทดลองออกแบบกราฟิกที่ใช้แรงบันดาลใจจากขันหมากอีสานและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยทดลองพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม

Abstract

 

This research aims to analyze Isan identity concerning in graphic design based on cultural industries within 3 objectives as the following details: (1) to study and analyze the identity of Isan handcraft in order to apply for the design (2) to create a graphic design from the identity of Isan handcraft (3) to apply as a guideline for product design from the idea of Isan graphic design corporate identity.

This qualitative research is based on the graphic design principles from Somsiri Arunothai’s design theory and 15 focusing on the exploration in spatial study of Isan handcraft in Ubon Ratchathani with the content and samples of Isan handcraft. For research samples, the researcher used the method of selecting a specific handcraft in Ubon Ratchathani and created a questionnaire to collect the information of an outstanding Isan handcraft from experts. As the research results, the most outstanding Isan handcraft is gift tray (Chian Mark). Lastly, after obtaining the summary, the researcher created a graphic design from the inspiration of Isan gift tray; and continued to develop a product which performed as an experimental cultural product to correspond with the cultural industries.

 

 Tags: การออกแบบ/ กราฟิกอัตลักษณ์/ อีสาน/ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม


วันที่เผยแพร่: 543

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th