แผนการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

"แผนการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม . "

แผนการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

    แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ

วัฒนธรรม ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้

 

                   แบบบ 1.1 ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น        (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

63570160

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1               

A Seminar in the Doctoral Dissertation 1

ไม่นับหน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

63589860

ดุษฎีนิพนธ์                         

Doctoral Dissertation

8

รวม (Total)

8

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

63570260

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2               

A Seminar in the Doctoral Dissertation 2

ไม่นับหน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

63589860

ดุษฎีนิพนธ์                         

Doctoral Dissertation

8

รวม (Total)

8

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น        (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

63580160

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3               

A Seminar in the Doctoral Dissertation 3

ไม่นับหน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

63589860

ดุษฎีนิพนธ์                         

Doctoral Dissertation

8

รวม (Total)

8

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

63589860

ดุษฎีนิพนธ์                         

Doctoral Dissertation

8

รวม (Total)

8

       

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น        (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

63589860

ดุษฎีนิพนธ์                         

Doctoral Dissertation

8

รวม (Total)

8

       

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

63589860

ดุษฎีนิพนธ์                         

Doctoral Dissertation

8

รวม (Total)

8

       

 

แบบบ 2.1 เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น        (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับร่วม

 

วิชาบังคับ

63371160

สหวิทยาการวิจัย                            

Interdisciplinary Research Methodology

3 (3-0-6)

63571360

สัมมนาสหวิทยาการศิลปวัฒนธรรม         

A Seminar on Interdisciplinary Arts and Culture

3 (2-2-5)

รวม (Total)

6

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

 

63571260

การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 

Arts culture Administration and Management

3 (3-0-6)

63571460

สัมมนาวิจัยภาคสนาม    

Field Research Seminar

3 (2-2-5)

รวม (Total)

6

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น        (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

63570160

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1               

A Seminar in the Doctoral Dissertation 1

ไม่นับหน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

63599860

ดุษฎีนิพนธ์                         

Doctoral Dissertation

9

รวม (Total)

9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

63570260

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2               

A Seminar in the Doctoral Dissertation 2

ไม่นับหน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

63599860

ดุษฎีนิพนธ์                         

Doctoral Dissertation

9

รวม (Total)

9

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น        (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

63580160

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3               

A Seminar in the Doctoral Dissertation 3

ไม่นับหน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

63599860

ดุษฎีนิพนธ์                         

Doctoral Dissertation

9

รวม (Total)

9

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

63599860

ดุษฎีนิพนธ์                         

Doctoral Dissertation

9

รวม (Total)

9


วันที่เผยแพร่: 26 ก.ค. 2560

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th