คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

"คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม . "

คำอธิบายรายวิชา

 

หมวดวิชาบังคับ                                                                                      ไม่นับหน่วยกิต

            63570160  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1                                               3 (2-2-5)

       A Seminar in the Doctoral Dissertation 1

                          แลกเปลี่ยนแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา 

แสวงหาความลุ่มลึกความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในศาสตร์ของตนเอง

                           The exchange of concepts, theories and experiences to analyze and synthesize problems, leading to an expertise in this area

 

            63570260  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2                                               3 (2-2-5)

       A Seminar in the Doctoral Dissertation 2

                          นำเสนอกรอบแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่

       Presenting concepts, gathering data, and analyzing and interpreting

data in order to bring innovative knowledge

            63580160  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3                                              3 (2-2-5)

       A Seminar in the Doctoral Dissertation 3        

                          อภิปรายเสนอผลการวิจัยเพื่อหาข้อสรุป วางแผนนำผลมาพัฒนาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ มีความเข้าใจในศาสตร์ที่วิจัยอย่างถ่องแท้ สามารถโต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างมีหลักการมีเหตุผล จนนิสิตมีความพร้อมสำหรับการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

       The Seminar in the Doctoral Dissertation 3 trains the student to

explain the conclusions of their research, to plan and apply the knowledge for the utmost benefit, and to truly understand the research, so that the student can defend their research to the supervisor and expert using reasonable principles so that the student is ready to fully defend their dissertation proposal

 

หมวดวิชาบังคับ                                                                                      12  หน่วยกิต

63371160  สหวิทยาการวิจัย                                                    3 (3-0-6)

       Interdisciplinary Research Methodology

       กรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน

ที่เหมาะสมกับการวิจัยทางด้านศิลปกรรม และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม

        This course explores the research framework for quantitative

research and qualitative research methodologies. Other topics include literature review,

data investigation and analysis, and the intermixing of research methods in the areas of

fine and applied arts and in the administration and management in creative culture

           63571260  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม                                  3 (3-0-6)

       Arts Cultural Administration and Management

       การศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรมของ

ศิลปกรรมโบราณและศิลปะร่วมสมัย ในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ในประเทศ

และภูมิภาคเอเซียอาคเนย์เชิงบูรณาการ

       The study of the system of the management of culture and art, both

ancient and contemporary, and the study of art history in the administration of museums in Thailand and the Southeast Asia region

           63571360  สัมมนาสหวิทยาการศิลปวัฒนธรรม                                3 (2-2-5)

       A Seminar on Interdisciplinary Arts and Culture

                          ประเด็นศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม

       The focus is on relevant and interesting issues of art and culture that

students share in the classroom in order to apply the issues in their research and career in a suitable manner


            63571460  สัมมนาวิจัยภาคสนาม                                                 3 (2-2-5)

        Field Research Seminar

                            ประเด็นการอนุรักษ์และพัฒนาในงานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนในแหล่งพื้นที่

ต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม

     The topics in the seminar are the preservation and development of

cultural issues in the life of the local community. The cultural issues should arise out of the students’ areas of interest so they can share the knowledge in the classroom and learn to apply it appropriately in their careers and research

ดุษฎีนิพนธ์                                                                                   48  หน่วยกิต

สำหรับแบบ 1.1

63589860  ดุษฎีนิพนธ์                                                            48 (0-0-144) 

                        Doctoral Dissertation

                        ปัญหาทางด้านบริหารศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมในระยะยาว การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ทฤษฎี การตั้งสมมุติฐาน การกำหนดวัตถุประสงค์วิจัย  การกำหนดวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล  การวิจารณ์ การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย การเขียนเพื่อเผยแพร่ในวารสาร จริยธรรมการวิจัย

     The goal here is the exploration of a problem about art and cultural

administration that affects society, and that motivates the student to conduct comprehensive research. Other learning goals are the following: problem solving development by applying theories to practices; hypothesizing and determining research objectives, assigning research methodology; collecting, analyzing and synthesizing data; evaluating and criticizing results; composing the research report; presenting and distributing the research results; and applying ethics to the publishing of research in journals

 

ดุษฎีนิพนธ์                                                                                  36  หน่วยกิต

          สำหรับแบบ 2.1

63599860  ดุษฎีนิพนธ์                                                            36 (0-0-108) 

                        Doctoral Dissertation

                        ค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการบริหารจัดการวัฒนธรรม การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

     Conducting research in Arts Cultural Administration and Management

for the doctoral program in order to write the dissertation and present the research


วันที่เผยแพร่: 26 ก.ค. 2560

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th