ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

"เป็นเลิศวิชาการ สานสร้างศิลปกรรม เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำสู่สากล . "

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Product Design)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Product Design)

วิชาเอก -

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ University of Incheon, Republic of Korea.
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 2. เจ้าของกิจการ Studio Design
 3. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชื่อและตำแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวมียอง ซอ

 • M.Ed. Fine Arts Education, University of Incheon, Republic of Korea, 2550
 • B.F.A. Woodworking and Furniture Design, Hongik University, Republic of Korea, 2543
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

นางสาวรสา สุนทรายุทธ

 • M.A. (Multimedia), Monash University, Melbourne, Australia, 2553
 • B.F.A. (Communication Design), King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, 2549
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์


วันที่เผยแพร่: 29 ต.ค. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th