คณะผู้บริหาร


{"id":5,"title":"\u0e1c\u0e28.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:32:54","updated_at":"2019-12-07 09:32:54"}

ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ
สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายละเอียด
{"id":1,"title":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:30:16","updated_at":"2019-12-07 09:30:16"}

อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล
สาขาออกแบบเซรามิกส์

รายละเอียด
{"id":5,"title":"\u0e1c\u0e28.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:32:54","updated_at":"2019-12-07 09:32:54"}

ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร
สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

รายละเอียด
{"id":5,"title":"\u0e1c\u0e28.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:32:54","updated_at":"2019-12-07 09:32:54"}

ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล
สาขาจิตรกรรม

รายละเอียด
{"id":8,"title":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:34:03","updated_at":"2019-12-07 09:34:03"}

ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายละเอียด
{"id":1,"title":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:30:16","updated_at":"2019-12-07 09:30:16"}

อาจารย์นัตพล​ ถ้ำมณี
สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายละเอียด
{"id":8,"title":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:34:03","updated_at":"2019-12-07 09:34:03"}

ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย
สาขาพื้นฐานและทฤษฎีศิลป์

รายละเอียด
{"id":2,"title":"\u0e14\u0e23.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:30:23","updated_at":"2019-12-07 09:30:23"}

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายละเอียด
{"id":2,"title":"\u0e14\u0e23.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:30:23","updated_at":"2019-12-07 09:30:23"}

ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
{"id":4,"title":"\u0e23\u0e28.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:31:03","updated_at":"2019-12-07 09:32:46"}

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย
สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

รายละเอียด
{"id":8,"title":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:34:03","updated_at":"2019-12-07 09:34:03"}

ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา
สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

รายละเอียด
{"id":1,"title":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:30:16","updated_at":"2019-12-07 09:30:16"}

อาจารย์ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
{"id":5,"title":"\u0e1c\u0e28.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:32:54","updated_at":"2019-12-07 09:32:54"}

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ
สาขาจิตรกรรม

รายละเอียด
{"id":5,"title":"\u0e1c\u0e28.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:32:54","updated_at":"2019-12-07 09:32:54"}

ผศ.ภาสกร แสงสว่าง
สาขาจิตรกรรม

รายละเอียด
{"id":2,"title":"\u0e14\u0e23.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:30:23","updated_at":"2019-12-07 09:30:23"}

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน
สาขาพื้นฐานและทฤษฎีศิลป์

รายละเอียด
{"id":2,"title":"\u0e14\u0e23.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:30:23","updated_at":"2019-12-07 09:30:23"}

ดร.รสา สุนทรายุทธ
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
{"id":1,"title":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:30:16","updated_at":"2019-12-07 09:30:16"}

อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย
สาขาพื้นฐานและทฤษฎีศิลป์

รายละเอียด
{"id":1,"title":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:30:16","updated_at":"2019-12-07 09:30:16"}

อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต
สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

รายละเอียด
{"id":5,"title":"\u0e1c\u0e28.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:32:54","updated_at":"2019-12-07 09:32:54"}

ผศ.สุพิศ เสียงก้อง
สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายละเอียด
{"id":1,"title":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:30:16","updated_at":"2019-12-07 09:30:16"}

อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย
สาขาจิตรกรรม

รายละเอียด
{"id":4,"title":"\u0e23\u0e28.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:31:03","updated_at":"2019-12-07 09:32:46"}

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
สาขาออกแบบเซรามิกส์

รายละเอียด
{"id":2,"title":"\u0e14\u0e23.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 09:30:23","updated_at":"2019-12-07 09:30:23"}

ดร.โกวิทย์ ทะลิ
สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายละเอียด