สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์


ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์

ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์

รายละเอียด
อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

รายละเอียด
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ดร.รสา สุนทรายุทธ

รายละเอียด
นางสาวมิยอง ซอ

นางสาวมิยอง ซอ

รายละเอียด
อาจารย์ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

อาจารย์ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

รายละเอียด

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์


รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รายละเอียด
อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

รายละเอียด

สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)


ดร.โกวิทย์ ทะลิ

ดร.โกวิทย์ ทะลิ

รายละเอียด
ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

รายละเอียด
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

รายละเอียด
อาจารย์นัตพล​ ถ้ำมณี

อาจารย์นัตพล​ ถ้ำมณี

รายละเอียด
ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

รายละเอียด
ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

รายละเอียด

สาขาวิชาจิตรกรรม


ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

รายละเอียด
ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์

ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์

รายละเอียด
อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย

อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย

รายละเอียด
ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

รายละเอียด
อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

รายละเอียด
ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

รายละเอียด

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)


ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด

สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ภาคพิเศษ)


ดร.โกวิทย์ ทะลิ

ดร.โกวิทย์ ทะลิ

รายละเอียด

สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ


ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด

สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม


ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด
ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด

สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย


ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

รายละเอียด
อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต

อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต

รายละเอียด
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

รายละเอียด
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รายละเอียด
ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

รายละเอียด