สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)


อาจารย์ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

อาจารย์ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

รายละเอียด
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ดร.รสา สุนทรายุทธ

รายละเอียด
ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์

ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์

รายละเอียด
อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

รายละเอียด
นางสาวมิยอง ซอ

นางสาวมิยอง ซอ

รายละเอียด

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์


อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

รายละเอียด
ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย

ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์

ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์

รายละเอียด
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รายละเอียด

สาขาวิชานิเทศศิลป์


ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

รายละเอียด
ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

รายละเอียด
ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

รายละเอียด
อาจารย์นัตพล​ ถ้ำมณี

อาจารย์นัตพล​ ถ้ำมณี

รายละเอียด
ดร.โกวิทย์ ทะลิ

ดร.โกวิทย์ ทะลิ

รายละเอียด

สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์


ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

รายละเอียด
อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

รายละเอียด
ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

รายละเอียด
อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย

อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย

รายละเอียด
ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

รายละเอียด

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)


ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด
ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด

สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ภาคพิเศษ)


ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ดร.รสา สุนทรายุทธ

รายละเอียด
ศ.สุชาติ เถาทอง

ศ.สุชาติ เถาทอง

รายละเอียด
ผศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

ผศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รายละเอียด
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รายละเอียด
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

รายละเอียด
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รายละเอียด
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

รายละเอียด
ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

รายละเอียด

สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ


ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด
ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด

สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม


ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด
ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด

สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ


ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

รายละเอียด
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

รายละเอียด
อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต

อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต

รายละเอียด
ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

รายละเอียด
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รายละเอียด