คณะผู้บริหาร


ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

รายละเอียด
ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด
ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด
อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ดร.มนัส แก้วบูชา

ดร.มนัส แก้วบูชา

รายละเอียด
นางสาวมิยอง ซอ

นางสาวมิยอง ซอ

รายละเอียด
ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์

ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์

รายละเอียด
ศ.สุชาติ เถาทอง

ศ.สุชาติ เถาทอง

รายละเอียด
ผศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

ผศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รายละเอียด

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์


ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์

ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
อาจารย์ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

อาจารย์ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ดร.รสา สุนทรายุทธ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์


อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

รายละเอียด
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

รายละเอียด

สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)


ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ
สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายละเอียด
ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายละเอียด
อาจารย์นัตพล​ ถ้ำมณี

อาจารย์นัตพล​ ถ้ำมณี
สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายละเอียด
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายละเอียด
ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

ผศ.สุพิศ เสียงก้อง
สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายละเอียด
ดร.โกวิทย์ ทะลิ

ดร.โกวิทย์ ทะลิ
สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายละเอียด

สาขาวิชาจิตรกรรม


ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล
สาขาวิชาจิตรกรรม

รายละเอียด
ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ
สาขาวิชาจิตรกรรม

รายละเอียด
ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

ผศ.ภาสกร แสงสว่าง
สาขาวิชาจิตรกรรม

รายละเอียด
อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย

อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย
สาขาวิชาจิตรกรรม

รายละเอียด

สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย


ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร
สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

รายละเอียด
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย
สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

รายละเอียด
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา
สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

รายละเอียด
อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต

อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต
สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

รายละเอียด

สาขาพื้นฐานและทฤษฎีศิลป์


ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย

ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย
สาขาพื้นฐานและทฤษฎีศิลป์

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน
สาขาพื้นฐานและทฤษฎีศิลป์

รายละเอียด
อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย
สาขาพื้นฐานและทฤษฎีศิลป์

รายละเอียด