ทุนคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท


"คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)"

นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา
ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่
https://qrgo.page.link/h91xa

และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ในวันและเวลาราชการ สามารถอัพโหลดใบสมัครได้ที่
https://forms.gle/y2FFCtA1bCBsBigy7

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

#SigumBUU