ทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษฯ) COVID-19


"ทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษฯ) COVID-19 เปิดรับสมัคร 26 มกราคม พ.ศ. 2564"

เปิดไทม์ไลน์ "ทุนการศึกษา" ช่วงสถานการณ์โควิด ที่นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถสมัครได้

ข้อมูลการสมัครต่างๆ เข้าไปตรวจสอบได้ทางช่องทางการสมัครของแต่ละทุน

เงื่อนไข นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)

ช่องทางการสมัคร http://affairs.buu.ac.th/

#SigumBUU