มอบทุนการศึกษา


"คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท"

‼‼‼ด่วน‼‼‼

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้

1. นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://qrgo.page.link/jPQj4

โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/Tcs51eAAxDnGC5wT6

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564

2. การสัมภาษณ์นิสิตผู้มีความประสงค์ขอรับทุนในวันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. (ออนไลน์)

3. คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นไปตามรายละเอียดของใบสมัคร

4. การประกาศผลการคัดเลือกนิสิตผู้ได้รับทุน ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

5. กรณีผู้ได้รับทุนการศึกษาให้เข้าฟังคำชี้แจงวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. (ออนไลน์)

6. นิสิตผู้ได้รับทุนจะต้องช่วยเหลืองานหรือเข้าร่วมกิจกรรมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 30 ชั่วโมง