สัมมนาการศึกษาด้านศิลปะระดับนานาชาติ ไทย-จีน ครั้งที่ 2


"ขอเชิญเข้าร่วม "สัมมนาการศึกษาด้านศิลปะระดับนานาชาติ ไทย-จีน ครั้งที่ 2 : ศิลปะและการออกแบบสะพานเชื่อมสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (The 2nd Thai-Sino International Symposium on Arts: Art and Design as a Bridge for Cross-Cultural Communication"

ขอเชิญเข้าร่วม "สัมมนาการศึกษาด้านศิลปะระดับนานาชาติ ไทย-จีน ครั้งที่ 2 : ศิลปะและการออกแบบสะพานเชื่อมสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (The 2nd Thai-Sino International Symposium on Arts: Art and Design as a Bridge for Cross-Cultural Communication)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center, ศูนย์วิจัยศิลปะไทย-จีน และสถาบันการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดกิจกรรมวิชาการ สัมมนาการศึกษาด้านศิลปะระดับนานาชาติ ไทย-จีน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "ศิลปะและการออกแบบสะพานเชื่อมสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม" ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564


รายละเอียดกิจกรรม 

ช่วงเช้า

- ปาถกฐาเกียรติยศ (Honorary Speaker) โดย คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์)
หัวข้อ “Art and Design as a Bridge for Cross-Cultural Communication” 

- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker) โดย ศาสตราจารย์ ดร.Zhang Fuye, Tsinghua University
หัวข้อ “The Progress of Integration : Guideline to Develop in Art and Culture Focus Area” 

- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker) ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร, มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อ “Darkness of Bruegel, Distribution to Society” 

- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker) โดย ศาสตราจารย์ Xiao Yong, Central Academy of Fine Arts
หัวข้อ “Visual Communication Design Practice and Education” 

- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker) ศาสตราจารย์ ภรดี พันธุภากร, มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อ “Cultural Transmission in Art and Design Education”


ช่วงบ่าย

กิจกรรม Ph.d.​ Student​s​ share โดยนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะมาร่วมแชร์ไอเดียในการพัฒนาหัวข้อการวิจัยที่ใช้ศิลปะและการออกแบบมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

- ด้านออกแบบ โดย ศาสตราจารย์ Zhang Yuhua นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

- ด้านทัศนศิลป์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Li LiPing นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

- ด้านการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์ Ye Jiabei นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม


ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่โปรแกรม
Zoom Meeting

Meeting ID: 996 5658 6613
Passcode: 883504

‼️ หมายเหตุ : การสัมมนามีล่ามแปลแบบฉับพลัน (Simultaneous Interpretation)