ประกาศรายชื่อนิสิตของคณะฯ ที่ได้รับวัคซีนจากการจัดหาจากมหาวิทยาลัย


"ประกาศรายชื่อนิสิตของคณะฯ ที่ได้รับวัคซีนจากการจัดหาจากมหาวิทยาลัย"

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้สำรวจการได้รับวัคซีนโควิดสำหรับนิสิตไปแล้วนั้น บัดนี้ ทางคณะทำงานของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนสำหรับนิสิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายชื่อที่เป็นรูปภาพคัดลอกมาเฉพาะนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เท่านั้น)

ดังลิงก์
https://drive.google.com/file/d/1sO6x2_JtiX0NNnM4A1v-QX6yw_G-2GLD/view?usp=sharing

(ซึ่งเป็นรายชื่อนิสิตที่ยังไม่ได้รับเข็มแรก) โดยที่

1. นิสิตที่มีรายชื่อ และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกจนถึงปัจจุบัน สามารถไปเข้ารับการฉีดได้ในวันที่ 15 หรือ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารวิจัยทางการแพทย์ (ตึกใหม่) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

2. นิสิตที่มีรายชื่อ แต่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกจากหน่วยงานอื่นแล้ว ขอให้ดำเนินการแจ้งผ่านฟอร์ม https://forms.gle/DdzPs8qnn7cdjyyE6 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. เพื่อทางฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ จะได้ส่งข้อมูลให้ทางกองกิจการนิสิตต่อไป

3. นิสิตที่ไม่มีรายชื่อ และยังไม่ได้วัคซีนเข็มแรก ขอให้ดำเนินการแจ้งผ่านฟอร์ม https://forms.gle/DdzPs8qnn7cdjyyE6 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. เพื่อทางฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ จะได้ส่งข้อมูลให้ทางกองกิจการนิสิตต่อไป

4. สำหรับนิสิตที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว ขอให้ไปรับการฉีดวัคซีนเข็มสองตามที่นิสิตได้รับการนัดหมายจากหน่วยงานที่ฉีดเข็มแรกให้

หมายเหตุ ทางคณะทำงาน มิได้แจ้งชนิดของวัคซีนว่า เป็นยี่ห้อใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ