ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ


วุฒิการศึกษา

- ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) 2552-2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย   

- ศ.ม. (จิตรกรรม)2542-2546 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

- ศ.บ. (จิตรกรรม)2536-2540 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

ผลงานวิชาการ

- Panu Suaysuwan. (2017). Miss. Danielle Comen, Miss. Nicole Smart, Mr. Muharrem Aygun, Mr. Sakarin Inthawong, Miss. Vatita Euacharoen, Mr. Zhao He. Crossing the Dateline[Brochure]. Bangkok, Thailand: Bangkok Art and Culture Centre

- Panu Suaysuwan. (2016). Whitening 2. The Long Lasting Journey[Brochure]. Bangkok, Thailand: Num-Thong Gallery.

- Panu Suaysuwan. (2014). Butterfly Whisper. Ten Thai Contemporary Artists Award 2014 [Brochure]. Los Angeles, United State of America: The Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture.

- เหอ เจา และภานุ  สรวยสุวรรณ. (2560). การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานลวดลายทางพระพุทธศาสนาไทยกับธิเบต. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 16(3), 143-151.

- ลู่หยาง, ภานุ  สรวยสุวรรณ, และชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร. (2561). จิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลก “มู่ผ้ามี่ผ้า” ของชนเผ่าล่าหู่. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 เรื่อง Changing Era: What’s Happening in Arts & Design in 21st Century, 447-456.

- YANFANG  ZHI, ภานุ สรวยสุวรรณ, (2562), “เปิดโลกทัศน์ให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้กระบวนการทางศิลปะ”, การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่อง “ก้าวข้ามขอบเขตศิลปะ และงานออกแบบอย่างสรรค์” (ARTS BEYOND BORDER): มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์, มหาวิทยาลัยบูรพา

- LONG YIZHEN, ภานุ สรวยสุวรรณ, (2562), “การวิเคราะห์อารมณ์รักและการนำมาใช้วาดภาพดิจิทัล”, การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่อง “ก้าวข้ามขอบเขตศิลปะ และงานออกแบบอย่างสรรค์” (ARTS BEYOND BORDER): มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์, มหาวิทยาลัยบูรพา

- ภานุ สรวยสุวรรณ, (2562), “ในหลวง”, นิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 5: Central Festival Pattaya Beach, ชลบุรี

- ภานุ สรวยสุวรรณ, (2562), “Miss Comen”, นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติครั้งที่ 14: กรุงเทพ, หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติย์ฯ

- ภานุ สรวยสุวรรณ, (2562), “Smile”, นิทรรศการศิลปะและการออกแบบชายแดนใต้ Pattani Heritage City: ปัตตานี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
panu_tao@hotmail.com

มือถือ
089-411-1135

โทรศัพท์