ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล


วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ศบ.(จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยศิลปากร                          
ปริญญาโท ศม.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ

ตำรา:จำนงค์ ธนาวนิชกุล.(2561).ปฏิบัติการวาดเส้นพื้นฐาน.ชลบุรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
chumnong72@gmail.com

มือถือ
(085)0856811

โทรศัพท์