ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล


วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศบ.(จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยศิลปากร                          

- ปริญญาโท ศม.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ


ผลงานวิจัย

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2550). การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมสื่อผสมจากสัมพันธภาพของชีวิต. บทความวิชาการ

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2535). บทความวิเคราะห์ผลงานศิลปินชั้นเยี่ยม ในมหากรรมศิลปกรรม 16 ศิลปินชั้นเยี่ยมแห่งชาติ

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2535). บทความศิลปะนอกกรอบในนิตยสาร “ลลนา” ฉบับที่ 465, ปักษ์หลัง, พ.ศ. 2535, หน้า 168.

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2537). บทความพิเศษในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิษย์มหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม ปี พ.ศ. 2521-2536

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2542). บัณฑิตศิลกรรมศาสตร์ ปี ค.ศ. 2000. วารสารวิชาการศิลปกรรมบูรพา, ปีที่ 2, 2542, หน้า 79-85.

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2545). ความหมายความสำคัญของศิลปะสื่อประสม. วารสารวิชาการศิลปกรรมบูรพา. 5(1), มิถุนายน-พฤศจิกายน 2545, หน้า 6-14.

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2546). ศิลปกรรมสื่อผสม: รูปลักษณ์ทางกายภาพที่ปรากฏ. วารสารวิชาการศิลปกรรมบูรพา, 6(1), มิถุนายน- พฤศจิกายน 2546, หน้า 42-58.

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2550). ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์จิตรกรรมด้วยเทคนิคแลคเกอร์แวร์ของเวียดนาม. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 9(2), ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550, หน้า 69-80.

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2551). การสร้างผลงานศิลปกรรมสื่อประสมจากสัมพันธภาพของชีวิต” ในวารสารศิลปกรรมบูรพา, 11(1), มิถุนายน - พฤศจิกายน 2551, หน้า 6-19.

ผลงานสร้างสรรค์

พ.ศ. 2562

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2562). Stream of Religion (ภาพวาดสีอะครายลิคบนผ้าใบ/ International Art & Design Invitation Exhibition Thailand Burapha University). 11-15 กุมภาพันธ์ 2562. ชลบุรี: หอศิลปะนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2562). ครอบครัวในดินแดนศาสนา (ภาพวาดสีอะครายลิคบนผ้าใบ/นิทรรศการศิลปนิพนธ์). วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2562. กรุงเทพฯ: หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน.

พ.ศ. 2561

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2561). ตำรา ปฏิบัติการวาดเส้นพื้นฐาน. ชลบุรี: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2561). Land of Eye’s Mind (ภาพวาดสีอะครายลิคบนผ้าใบ/ International Art & Design Invitation Exhibition). 5-8 กุมภาพันธ์ 2561. ชลบุรี:หอศิลปะนิทรรศ. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2561). สองสภาวะ (ภาพวาดสีอะครายลิคบนผ้าใบ/ นิทรรศการตัวตนที่แตกต่าง). วันที่ 15-27 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

พ.ศ. 2560

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2560). Calmness in The Night Religion (ภาพวาดสีอะครายลิคบนผ้าใบ/2017 Four Discourse). 3-6 กุมภาพันธ์ 2560. ชลบุรี: หอศิลปะนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2560). จังหวะแห่งจิตใต้สำนึกกับมิติทางศาสนา (ภาพวาดสีอะครายลิคบนผ้าใบ/ นิทรรศการ ตามหาฉัน). วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2560. กรุงเทพฯ: หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน.

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2560). Goodness of Water Buffalo (ภาพวาดสีอะครายลิคบนผ้าใบ/ นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ประจำปี 2560 “คงอยู่ และเปลี่ยนแปลง”). วันที่ 7-24 กันยายน 2560. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า.

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2560). วังวนแห่งจิต (ภาพวาดสีอะครายลิคบนผ้าใบ/นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ประจำปี 2560 “คงอยู่ และเปลี่ยนแปลง”). วันที่ 7-24 กันยายน 2560. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า.

- จำนงค์ ธนาวนิชกุล. (2560). Love, Goodness, Happiness (ภาพวาดสีอะครายลิคบนเครื่องปั้นดินเผา/ นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ประจำปี 2560 “คงอยู่และเปลี่ยนแปลง”). วันที่ 7-24 กันยายน 2560. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า.

ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารและหนังสือ

พ.ศ. 2535
- นิตยสาร “ศิลปวัฒนธรรม” : หน้า 169
- นิตยสารมาตุภูมิรายสัปดาห์ : 8-14 พฤษภาคม 2536, หน้า 28
- นิตยสาร “DECOR” : ปีที่ 2, ฉบับที่ 18

พ.ศ. 2536
- นิตยสาร “บ้านและสวน”

พ.ศ. 2540
- นิตยสาร “Reader ‘s Digest สมสาระ : กันยายน

พ.ศ. 2547
- นิตยสาร FINE ART ปีที่ 1, ฉบับที่ 5 : มิถุนายน
- นิตยสาร FINE ART ปีที่ 1, ฉบับที่ 9 : ตุลาคม

พ.ศ. 2552
- นิตยสาร FINE ART ปีที่ 6, ฉบับที่ 55 : พฤษภาคม

พ.ศ. 2553
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 2, หน้า 23, 52


งานอื่น ๆ

วิทยากรและกรรมการวิชาการ (พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน)

- วิทยากร “ค่ายการเรียนรู้และการวัดแววทางศิลปะ

- วิทยากร “ค่ายศิลปกรรมศาสตร์สำหรับเยาวชนคณะศิลปกรรมศาสตร์”

- วิทยากร การนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ “การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม

สื่อประสมจากสัมพันธภาพของชีวิต”

- กรรมการตรวจรูปแบบผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- กรรมการตรวจรูปแบบต้นฉบับเอกสารประกอบผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

- กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

- กรรมการบริหารวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

- กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

- กรรมการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ

- กรรมการวิชาการที่ปรึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อพัฒนาสู่ผลงานศิลปนิพนธ์

- กรรมการวิชาการศิลปกรรมศาสตร์สัญจรสำหรับเยาวชน

- ที่ปรึกษาโครงการนิทรรศการศิลปกรรมสื่อผสม ระดับปริญญาตรี

- ที่ปรึกษาโครงการนิทรรศการศิลปกรรมทัศนศิลป์ 2 มิติ ระดับปริญญาโท

- ที่ปรึกษากลุ่มศิลปินตะวันออก

- กรรมการพิจารณาหลักสูตรวิชาโททัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

- กรรมการประเมินคุรภาพรายงานวิจัย “การสร้างสรรค์ผลงานทางจิตรกรรมชุด : ชุดธงชาติไทยประกอบเพลงชาติไทย”

- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
chumnong72@gmail.com

มือถือ
(085)0856811

โทรศัพท์