อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย

อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย


วุฒิการคึกษา

ปริญญาตรี ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550
ปริญญาโท ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2553

ผลงานสร้างสรรค์

Athiwuth Ngamnisai. (2018) “3 วัฒนธรรม น้อมนาใจ ไทยเป็น 1” /นิทรรศการศิลปินด้านศิลปะและการออกแบบชายแดนใต้ ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บน
เส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี /ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ. 2561
Athiwuth Ngamnisai. (2018) Giver or Receiver/"International Art & Design Invitation Exhibition 2019 ”ณ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา/ จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
Athiwuth Ngamnisai. (2016) Nag’s belief NO.2. 2016 Neo – Code, 3.
Athiwuth Ngamnisai. (2015) The belief of Naga. The 13th Great Oriental Art Exhibition,
62.
Athiwuth Ngamnisai. (2015) รัง (Nest). สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ๒๕๕๘ “สร้างสรรค์ +
ชุมชน = เอกภาพ”, ๓๒.
Athiwuth Ngamnisai. (2013) Pagoda. Deajeon International Art Show 2013, 490.
Athiwuth Ngamnisai. (2013) My king. 2013 Gongju International Art Festival “All
Together – Human & Nature”, 150.
Athiwuth Ngamnisai. (2012) Real Love. 2012 Incheon Global Cities Art Exchange
Exhibition, 54.

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ศิลปะพื้นบ้านสู่ผลงานทัศนศิลป์ซึ่งส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาศิลปะในประเทศไทย (Application of Folk Arts to Visual Arts which Influence on the Creativity of Art Students in Thailand)
อธิวุธ งามนิสัย. (๒๕๖๑). การประยุกต์ศิลปะพื้นบ้านสู่ผลงานทัศนศิลป์ซึ่งส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ของนักศึกษาศิลปะในประเทศไทย. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., ๒๖(๑), ๓๐๔-๓๒๑.
การเผยแพร่ (วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ ๒๖ ปีที่ ๒๐ ฐาน TCI กลุ่ม ๑)

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
envyglider@hotmail.com

มือถือ
0850571937

โทรศัพท์