ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ


วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ปริญญาโท ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความวิจัย

- บุญชู บุญลิขิตศิริ. (2561). การออกแบบสื่อความเป็นจริงเสริมหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก. วารสารสารสนเทศศาสตร์. 36 (4), 19-41.

- บุญชู บุญลิขิตศิริ, ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร. (2561). รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้พิการทางสายตา. วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม. 17 (1), 25-50.

- บุญชู บุญลิขิตศิริ. (2560). มะละกา เรื่องเล่าที่เคลื่อนไหว (Malacca: The movement story). เอกสารประชุมวิชาการ Malacca Culture: Creative Research for Thai - Asean วัฒนธรรมมะละกา: สร้างสรรค์วิจัยไทย – อาเซียน, 128 – 137.

- Bunlikhitsiri, B. (2015). Model of Eastern Arts and Culture Virtual Museum. Proceedings of Burapha University International Conference 2015, 100 – 110.

บทความวิชาการ

- บุญชู บุญลิขิตศิริ. (2560). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาออกแบบ. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 45 (2), 59-71.
- บุญชู บุญลิขิตศิริ. (2559). การออกแบบเทคโนโลยีการเรียนรู้สำหรับพิพิธภัณฑ์. วารสารครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 44 (3), 302-314.

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ 

การพัฒนาสื่อเสมือนจริงสามมิติเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กประถมศึกษา (Development of 3D Virtual Reality to Enhance Safe and Creative Media Knowledge for Elementary Children) - ทุนสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
B.BUNCHOO@YAHOO.COM

มือถือ
081-3123796

โทรศัพท์