ดร.โกวิทย์ ทะลิ

ดร.โกวิทย์ ทะลิ


วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คบ. (ศิลปศึกษา),สถาบัราชภัฏเพชรบูรณ์
ปริญญาโท ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาเอก ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ), มหาวิทยาลัยบูรพา

บทความวิจัย

โกวิทย์ ทะลิ. (2559). แบบจำลองการนำเสนอสาระพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวคิดปัจจุบันสู่อดีตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล: กรณี (ศึกษา) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอ่างศิลา, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล, 23(2),15-30.

บทความวิชาการ

โกวิทย์ ทะลิ. (2561). แนวทางการส่งเสริมตนเองและการนำเสนอผลงานของนักออกแบบในบริบทสังคมดิจิทัล.วารสารศิลปกรรมบูรพา, 21(1-2), 9-27.

หนังสือ

โกวิทย์ ทะลิ. (2559). คู่มือแบบจำลองการนำเสนอสาระพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวคิดปัจจุบันสู่อดีตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล: กรณี (ศึกษา) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอ่างศิลา. นนทบุรี: องศาสบายดี.

ผลงานสร้างสรรค์

โกวิทย์ ทะลิ. (2562). กอและ (Kolek)(“วิถี ศรัทธา กือดาจีนอ” ในงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี "กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี"). วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2562. ปัตตานี: ณ ถนนอาเนาะรู.
โกวิทย์ ทะลิ. (2562). กอและ (Kolek)("AESTHETICS of PATTANI: สุนทรียะแห่งวิถีปัตตานี" ภายใต้โครงการวงแหวนวัฒนธรรม Pattani Heritage). วันที่ 20 มีนาคม - 20 เมษายน 2562. ปัตตานี: ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี.
โกวิทย์ ทะลิ. (2560). JAN KO (สื่อดิจิทัล/นิทรรศการศิลปกรรม คงอยู่ : เปลี่ยนแปลง). วันที่ 7 – 24 กันยายน 2560. กรุงเทพฯ: ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 5 – 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า.
Kowit Thali. (2016). Beautiful Cats (Illustration/The Incheon International Design Fair). 27th-30th October 2016. Korea: Incheon Art Platform in Incheon.
โกวิทย์ ทะลิ. (2559). ธ สถิตในดวงใจนิรันทร์. Fineart Magazine,(ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2559), 373.
โกวิทย์ ทะลิ. (2559). พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. Fineart Magazine,(ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2559), 373.

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
kowil@go.buu.ac.th

มือถือ
0865489734

โทรศัพท์