ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ


วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ผลงานวิชาการ

- ยาง ชาน และชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๖๑). การออกแบบเครื่องประดับเชิงประยุกต์ เพื่อเสริมธาตุทั้ง ๕ ตามคัมภีร์อี้จึง. ใน การนำเสนอผลงานวิชาการศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ ๔ (หน้า ๖๘๘-๖๙๘). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

- ซูฮาน ยาง และชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๖๑). การออกแบบของที่ระลึกจากวัฒนธรรมตงปา
ชนเผ่าน่าซีเมืองลีเจียง. ใน การนำเสนอผลงานวิชาการศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ ๔
(หน้า ๘๑๔-๖๙๘). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

- ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๖๐). นวัตกรรม แนวความคิดและวิธีการการจำลองภาพเสมือนจริง
ที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม
จังหวัดเพชรบุรี. วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๒๐(๒), หน้า ๓๑ – ๕๘.

- ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๕๙). ผลงานสร้างสรรค์ : Gather Gods : Mural Painting : Exhibition of Emotion Design. Pukyong National University & Burapha University 19-30 April (2016). Burapha University Thailand.

- ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๕๘). ผลงานสร้างสรรค์ : มารผจญ (จากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
วัดใหญ่อินทาราม). นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ๒๕๕๘ สร้างสรรค์+ชุมชน=เอกภาพ ๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร.

- ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๕๘). ผลงานสร้างสรรค์ : ไตรภูมิ. นิทรรศการศิลปะแห่งตะวันออก ๒๕๕๘ ๑๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องศิลปนิทรรศ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี.

- ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๕๖). นวัตกรรมการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี : ชลบุรีการพิมพ์.

- ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๕๗). ทฤษฎีกับแนวคิดและวิธีการ : มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง. วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๑๗(๑), หน้า ๗ – ๒๖.

สิทธิบัตร

- ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๕๗). อุปกรณ์การถ่ายภาพสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ.

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
chaiyode@buu.ac.th

มือถือ
0982633239

โทรศัพท์