ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ


วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ผลงานวิชาการ

ยาง ชาน และชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๖๑). การออกแบบเครื่องประดับเชิงประยุกต์ เพื่อเสริมธาตุทั้ง ๕ ตามคัมภีร์อี้จึง. ใน การนำเสนอผลงานวิชาการศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ ๔ (หน้า ๖๘๘-๖๙๘). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ซูฮาน ยาง และชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๖๑). การออกแบบของที่ระลึกจากวัฒนธรรมตงปา
ชนเผ่าน่าซีเมืองลีเจียง. ใน การนำเสนอผลงานวิชาการศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ ๔
(หน้า ๘๑๔-๖๙๘). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๖๐). นวัตกรรม แนวความคิดและวิธีการการจำลองภาพเสมือนจริง
ที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม
จังหวัดเพชรบุรี. วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๒๐(๒), หน้า ๓๑ – ๕๘.
ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๕๙). ผลงานสร้างสรรค์ : Gather Gods : Mural Painting : Exhibition
           of Emotion Design. Pukyong National University & Burapha University 19-30
           April (2016). Burapha University Thailand.
ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๕๘). ผลงานสร้างสรรค์ : มารผจญ (จากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
วัดใหญ่อินทาราม). นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ๒๕๕๘ สร้างสรรค์+ชุมชน=เอกภาพ
 ๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร.
ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๕๘). ผลงานสร้างสรรค์ : ไตรภูมิ. นิทรรศการศิลปะแห่งตะวันออก
     ๒๕๕๘ ๑๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องศิลปนิทรรศ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี.
ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๕๖). นวัตกรรมการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง มุมมองภาพที่สมบูรณ์
ของจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี : ชลบุรีการพิมพ์.
ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๕๗). ทฤษฎีกับแนวคิดและวิธีการ : มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรม
ฝาผนัง. วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๑๗(๑), หน้า ๗ – ๒๖.
สิทธิบัตร
ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ. (๒๕๕๗). อุปกรณ์การถ่ายภาพสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ.

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
chaiyode@buu.ac.th

มือถือ
0982633239

โทรศัพท์