ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

ผศ.สุพิศ เสียงก้อง


วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี  สถ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท  สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานวิจัย
สุพิศ  เสียงก้อง. (2557).การวิจัยเพื่อออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกอาหารทะเลแห้ง  ประเภทของขบเคี้ยว  ให้กับชุมชนหนองมน จังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยบูรพา.

บทความวิจัย

สุพิศ  เสียงก้อง. (2557).  ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกอาหารทะเลแห้ง  ประเภทของขบเคี้ยว  ให้กับชุมชนหนองมน จังหวัดชลบุรี.  ศิลปกรรมบูรพา,  17(2),  197-213.

บทความวิชาการ

สุพิศ เสียงก้อง.  (2561).  เยี่ยมยาม...เบิ่งหีบห่อลาว.  ศิลปกรรมบูรพา,  21(1-2),  49-68.
สุพิศ เสียงก้อง.  (2560).  หีบห่อข้าวต้มขนมลูกโยน...ความเหมือนและต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต.  ศิลปกรรมบูรพา,  20(1),  35-49.
สุพิศ  เสียงก้อง,  (2558).  หัวใจสีเขียว สร้างโลกสีเขียว ด้วยบรรจุภัณฑ์สีเขียว.  ศิลปกรรมบูรพา,  18(1),  37-49.

งานสร้างสรรค์

สุพิศ เสียงก้อง,  (2560).  Thailand’s four regions showing love and remembrance of The King Rama9.  (Monotone & Colorful  Collage).  March,2017.  Dali University, China. : The 14th Sino-Thai Great
 Oriental Art Exhibition.
สุพิศ เสียงก้อง,  (2560).  แปลงกาย  (Recycle Packaging).  วันที่ 7-24 กันยายน 2560.  หอศิลป์แห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ. :  งานศิลปกรรมบูรพา “Existence & Chance”.
สุพิศ เสียงก้อง,  (2560).  Immotal  (String Art).  วันที่ 7-24 กันยายน 2560.  หอศิลป์แห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ. :  งานศิลปกรรมบูรพา “Existence & Chance”.
สุพิศ เสียงก้อง,  (2560).  Love of The Nile Basin.  (Mixed Media).  วันที่ 7-24 กันยายน 2560.  หอศิลป์แห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ. :  งานศิลปกรรมบูรพา “Existence & Chance”.
สุพิศ เสียงก้อง,  (2559).  พ่อหลวงในดวงใจไทยสี่ภาค (2D Collage & 3D Applique).  วันที่1 ธ.ค.2559 – 15 ม.ค. 2560.  หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยบูรพา. : ศิลปะเพื่อพ่อหลวง. 

สิทธิบัตร

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์(บรรจุภัณฑ์ปลาเส้น)เลขที่คำขอ1602000523 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 62546

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
supit88@hotmail.com

มือถือ
081-3376425

โทรศัพท์