อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย


วุฒิการศึกษา

ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) มหาวิทยาลัยบูรพา

บทความวิชาการ

วรรณวรางค์ เล็กอุทัย. (2556). ภาพสัญลักษณ์ในงานคริสตศิลป์ “Maesta” ที่พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซิ. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 16(2), 90-97.

บทความวิจัย

วรรณวรางค์ เล็กอุทัย. (2562). อักษร: ความลวงในพื้นที่เสมือน.
วารสารศิลปกรรมบูรพา, 22(1), 109-127.

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
wlekutai@hotmail.com

มือถือ
0875391423

โทรศัพท์