ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย

ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย


วุฒิการศึกษา

ศิลปะบัณฑิต(ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
ศิลปะมหาบัณฑิต(ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

งานวิจัยสร้างสรรค์

บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย.(2560). โลกุตรธรรมมูลนิธิประทีป ประติมากรรมแห่งความบริบูรณ์. ชลบุรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา.

บทความ

บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย.(2561). จิตรกรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์หน้าบันวิหารวัดห้วยพลู จ.นครปฐม , เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ป, นครปฐม.หน้า245-250.

ผลงานสร้างสรรค์

บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย.(2560). ความงามแห่งวิถีภาคตะวันออก. ชลบุรี :คณะศิลปกรรมศาตร์ ม.บูรพา.

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
Catbunyawat@gmail.com

มือถือ
0852861114

โทรศัพท์