ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน


วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก  ปร.ด (ไทยศึกษา)    มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท   ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลป์)         มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี  บธ.บ. (โฆษณา)      มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัยเรื่อง    

ภูวษา เรืองชีวิน. (2561).  “สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น : ภาพสะท้อนภูมิวัฒนธรรม และวิถีชุมชน ลุ่มน้ำบางปลาสร้อย. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทความวิจัย

ภูวษา เรืองชีวิน. (2561).  “สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น : ภาพสะท้อนภูมิวัฒนธรรม และวิถีชุมชน ลุ่มน้ำบางปลาสร้อย.”  วารสารศิลปกรรมบูรพา   20,  ฉบับพิเศษ : 48-60. 

บทความทางวิชาการ

ภูวษา เรืองชีวิน. (2561). “ลักษณะลาว : เอกลักษณ์ร่วมที่ปรากฎในงานศิลปกรรมไทย-ลาว ในภาคตะวันออกตอนบน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 11, 2 : 2497-2512. 
ภูวษา เรืองชีวิน. (2561). “จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด: ภาพสะท้อนสัญลักษณ์อิทธิพลจีนที่ปรากฏในภาคตะวันออก.”วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 20, 27 : 261-279

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
puvasa@go.buu.ac.th

มือถือ
086 629 2922

โทรศัพท์