รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์


วุฒิการศึกษา

- ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562

- ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2546

- วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) วิทยาลัยครูพระนคร พ.ศ. 2534

ผลงานวิจัย

- ขวัญชนก การถาง, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และภรดี พันธภากร. (2560). ผีตาโขน การออกแบบประติมากรรมตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 20(ฉบับพิเศษ), 257-270.

- ลำใย กาพรัด, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และภรดี พันธุภากร. (2560). บุปผชาติ: เครื่องประดับเซรามิค. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 20(ฉบับพิเศษ), 327-334.

- เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์. (2560). รากจีนถิ่นมะละกา (The Chinese Foundation in Malacca). ในการประชุมวิชาการ Malacca culture: Creative Research for Thai- Asean วัฒนธรรมมะละกา: สร้างสรรค์ วิจัยไทย-อาเซียน (หน้า 86-99). ชลบุรี: คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา.

ผลงานทางวิชาการ

- สมศักดิ์ เหมะรักษ์, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และปิติวรรธน์ สมไทย. (๒๕๖๒). การสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา : รูปแทนมนุษย์ที่สะท้อนสังคมไทย.

- (วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๑ (ฉบับที่ ๑), .

- (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (ICI) กลุ่มที่ ๒)

- YI YUAN LIN, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และบุญชู บุญลิขิตศิริ. (๒๕๖๒). การออกแบบชุดชงชาเครื่องเคลือบสีขาว “เต๋อฮว่า” ขนาดพกพาสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวจีน. (วารสารการประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะวัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1.)

- LI SHU, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และบุญชู บุญลิขิตศิริ. (๒๕๖๒). การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนสำหรับผู้บริโภควัยรุ่นไทย. (วารสารการประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ ๑.)

- รัตนชาติ ผิวงาม, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และภรดี พันธุภากร. (๒๕๖๑). “กาสรศิลป์” ประติมากรรมตกแต่งหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๒๐(ฉบับพิเศษ), ๑๕๕-๑๖๔.(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (ICI) กลุ่มที่ ๒)

- ขวัญชนก การถาง, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และภรดี พันธุภากร. (๒๕๖๐). ผีตาโขน การออกแบบประติมากรรมตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย. วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๒๐(ฉบับพิเศษ), ๒๕๗-๒๗๐. (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (ICI) กลุ่มที่ ๒)

- ลำใย กาพรัด, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และภรดี พันธุภากร. (๒๕๖๐). บุปผชาติ: เครื่องประดับเซรามิค. วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๒๐(ฉบับพิเศษ), ๓๒๗-๓๓๔. (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (ICI) กลุ่มที่ ๒)

- เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์. (๒๕๖๐). รากจีนถิ่นมะละกา (The Chinese Foundation in Malacca). ในการประชุมวิชาการ Malacca culture: Creative Research for Thai- Asean วัฒนธรรมมะละกา: สร้างสรรค์ วิจัยไทย-อาเซียน (หน้า ๘๖-๙๙). ชลบุรี: คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา.

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
sakesan@buu.ac.th

มือถือ
081-618-7519

โทรศัพท์