รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์


วุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด)
​​(การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)

ผลงานวิจัย

ขวัญชนก การถาง, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และภรดี พันธุภากร. (2560). ผีตาโขน การออกแบบประติมากรรมตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 20(ฉบับพิเศษ), 257-270.
ลำใย กาพรัด, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และภรดี พันธุภากร. (2560). บุปผชาติ: เครื่องประดับเซรามิค. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 20(ฉบับพิเศษ), 327-334.
เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์. (2560). รากจีนถิ่นมะละกา (The Chinese Foundation in Malacca). ในการประชุมวิชาการ Malacca culture: Creative Research for Thai- Asean วัฒนธรรมมะละกา: สร้างสรรค์ วิจัยไทย-อาเซียน (หน้า 86-99). ชลบุรี: คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา.

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
sakesan.tanya@gmail.com

มือถือ
0929189619

โทรศัพท์