ดร.รสา สุนทรายุทธ

ดร.รสา สุนทรายุทธ


วุฒิการศึกษา

- ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561

- Master of Design, Monash University, Melbourne, Australia พ.ศ. 2553

- ศล.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2549


บทความวิชาการ

- Suntrayuth, R. (2018). Product Design Education with the Emphasis on Thailand 4.0 Concept: A Case Study of Trends for Product Design and Creative Start Up Business Course. 2018 The Korea Association of Art & Design International Art & Design Symposium, 160–165.

- Suntrayuth, R. (2018). Service Design For Creative Craft Community and Product Development: A Case Study of Phanat Nikhom District, Chon Buri Province, Thailand. Veridian E-Journal, 11(4), 169–185.

- Suntrayuth, R. (2017). Local Craft Development Direction For A Sustainable Craft Community : A Case Study of Chanta Boon Reed Mat Weaving Community, Chanta Buri Province, Thailand. 2017 The Korea Association of Art & Design International Art & Design Symposium, 58-64.

- Suntrayuth, R. (2016). Collaborations and Design Development of Local Craft Products: Service Design For Creative Craft Community. International Journal of Creative and Arts Studies, 3(12), 1–12.

ผลงานสร้างสรรค์

- Suntrayuth, R. (2019). Creativity [Space Design] : 2019 Asia Network Beyond Design (ANBD). Taipei: National Taiwan Normal Univerity.

- Suntrayuth, R. (2019). Prosperity [Product Design] : 2019 Asia Network Beyond Design (ANBD). Tianjin: Tianjin Academy of Fine Arts.


- Suntrayuth, R. (2019). Integration [Product Design] : 2019 Asia Network Beyond Design (ANBD). Seoul: Dream Gallery at Dream Forest Art Center.

- Suntrayuth, R. (2019). Passion [Product Design] : 2019 Asia Network Beyond Design (ANBD). Kyoto : Kyoto University of Art & Design.


- Suntrayuth, R. (2018). Little land [Ilustration]: 2018 The Korea Association of Art and Design, International Art & Design Exhibition. ChonBuri : Burapha University

- Suntrayuth, R. (2017). Distortion [Ilustration] : 2017 The Korea Association of Art and Design, International Art & Design Exhibition. Namseoul: Namseoul University

- Suntrayuth, R. (2017). Collab Project “Abundant” 4 [Product Design] : 2017 Asia Network Beyond Design (ANBD). Tokyo: Tokyo Polytechnic University.

- Suntrayuth, R. (2017). Collab Project “Abundant” 3 [Product Design] : 2017 Asia Network Beyond Design (ANBD). Yunlin : Art Center, National Yunlin University of Science and Technology.

- Suntrayuth, R. (2017). Collab Project “Abundant” 2 [Product Design]: 2017 Asia Network Beyond Design (ANBD). Seoul : Dream Gallery at Dream Forest Art Center.

- Suntrayuth, R. (2017). Collab Project “Abundant” 1 [Product Design] : 2017 Asia Network Beyond Design (ANBD). Wenzhou: College of Fine Arts and Design, Wen Zhou University.

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
rsuntrayuth@gmail.com

มือถือ
0818629789

โทรศัพท์