ดร.รสา สุนทรายุทธ

ดร.รสา สุนทรายุทธ


วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561
Master of Design, Monash University, Melbourne, Australia พ.ศ. 2553
ศล.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2549


บทความวิชาการ

Suntrayuth, R. (2018). Product Design Education with the Emphasis on Thailand 4.0 Concept: A Case Study of Trends for Product Design and Creative Start Up Business Course. 2018 The Korea Association of Art & Design International Art & Design Symposium, 160–165.
Suntrayuth, R. (2018). Service Design For Creative Craft Community and Product Development: A Case Study of Phanat Nikhom District, Chon Buri Province, Thailand. Veridian E-Journal, 11(4), 169–185.
Suntrayuth, R. (2017). Local Craft Development Direction For A Sustainable Craft Community : A Case Study of Chanta Boon Reed Mat Weaving Community, Chanta Buri Province, Thailand. 2017 The Korea Association of Art & Design International Art & Design Symposium, 58-64.
Suntrayuth, R. (2016). Collaborations and Design Development of Local Craft Products: Service Design For Creative Craft Community. International Journal of Creative and Arts Studies, 3(12), 1–12.

ผลงานสร้างสรรค์

Suntrayuth, R. (2019). Creativity [Space Design] : 2019 Asia Network Beyond Design (ANBD). Taipei: National Taiwan Normal Univerity.

Suntrayuth, R. (2019). Prosperity [Product Design] : 2019 Asia Network Beyond Design (ANBD). Tianjin: Tianjin Academy of Fine Arts.

Suntrayuth, R. (2019). Integration [Product Design] : 2019 Asia Network Beyond Design (ANBD). Seoul: Dream Gallery at Dream Forest Art Center.

Suntrayuth, R. (2019). Passion [Product Design] : 2019 Asia Network Beyond Design (ANBD). Kyoto : Kyoto University of Art & Design.

Suntrayuth, R. (2018). Little land [Ilustration]: 2018 The Korea Association of Art and Design, International Art & Design Exhibition. ChonBuri : Burapha University
Suntrayuth, R. (2017). Distortion [Ilustration] : 2017 The Korea Association of Art and Design, International Art & Design Exhibition. Namseoul: Namseoul University
Suntrayuth, R. (2017). Collab Project “Abundant” 4 [Product Design] : 2017 Asia Network Beyond Design (ANBD). Tokyo: Tokyo Polytechnic University.
Suntrayuth, R. (2017). Collab Project “Abundant” 3 [Product Design] : 2017 Asia Network Beyond Design (ANBD). Yunlin : Art Center, National Yunlin University of Science and Technology.
Suntrayuth, R. (2017). Collab Project “Abundant” 2 [Product Design]: 2017 Asia Network Beyond Design (ANBD). Seoul : Dream Gallery at Dream Forest Art Center.
Suntrayuth, R. (2017). Collab Project “Abundant” 1 [Product Design] : 2017 Asia Network Beyond Design (ANBD). Wenzhou: College of Fine Arts and Design, Wen Zhou University.

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
rsuntrayuth@gmail.com

มือถือ
0818629789

โทรศัพท์