ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์

ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์


วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท M.A. (Communication Arts) New York Institute of Technology

- ปริญญาเอก ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) มหาวิทยาลัยบูรพา


งานวิจัย

- ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์. (๒๕๖๒). การศึกษาและทดลองเทคนิคสต็อปโมชั่นภาพเขียน.

- Kunphunsup, P. (2019). My Body is Mine: Educational Tools Design for Sexual Abuse Prevention Training in Kindergarten Children.

งานสร้างสรรค์

- Kunphunsup, P. (2019). Reflection (Oil Painting). November 23-28, 2019. Taipei, Taiwan: National Taiwan Normal University The-Chun Gallery.

- Kunphunsup, P. (2019). Caged Tiger (Oil Painting). November 3-10, 2019. Tianjin, P.R. China: Tianjin Academy of Fine Arts Gallery.

- Kunphunsup, P. (2019). It’s a small hope that keep us alive (Oil Painting). October 18-23, 2019. Seoul, South Korea: Dream Gallery at Dream Forest Art Center.

- Kunphunsup, P. (2019). See you again, Daddy (Oil Painting). September 28-October 4, 2019. Kyoto, Japan: Kyoto University of Art and Design Galerie Aube.

- Kunphunsup, P. (2019). Origin (Paint-stopmotion). November 20-21, 2019. Bangkok, Thailand: Bangkok Art and Culture Center.

- Kunphunsup, P. (2019). Strawberry Field (Video). October 31- November 3, 2019. Incheon, South Korea: Cosmo40

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
papattaranan.k@gmail.com

มือถือ
0877416661

โทรศัพท์