รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย


วุฒิการศึกษา
- ศิลปมหาบัณฑิต ( ภาพพิมพ์ )

ผลงานวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์
2562
ชื่อโครงการ :  การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และความเป็นแม่
Understanding Life : What makes us human : Fire and Motherhood

2561
ชื่อโครงการ :  การทำความเข้าใจชีวิต : การดำรงชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นทุกข์
การทำความเข้าใจชีวิต : การดำรงชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์

2560
ชื่อโครงการ :  การทำความเข้าใจชีวิต : การมีชีวิต : การศึกษารูปแบบของความสัมพันธ์ในธรรมชาติ
The Understanding of Life : To Live : A study of the Relationship in nature.

2559
ชื่อโครงการ :  การเป็นปฏิปักษ์ระหว่างการรับรู้ และความคิดที่ผ่านการไตร่ตรองจากประสบการณ์ ภูมิหลังและความเชื่อ
A confliction between Perception and Thought through contemplation from Experiences, Backgrounds and Beliefs.

2558
ชื่อโครงการ :  การนำกลับมาใช้ใหม่ : ภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการคิดการเยียวยา และการรักษาสมดุลย์
Eco Recycle : A Condition of the Change of Thinking Process Remedy and keeping Balance

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
psomthai@gmail.com

มือถือ
0897794024

โทรศัพท์