ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา


วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต (สาขาวิชาภาพพิมพ์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท : ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทความวิชาการ

- ผกามาศ สุวรรณนิภา. (2560). วัฒนธรรมการเดินเรือสู่ดินแดนมะละกา. เอกสารประชุมวิชาการ วัฒนธรรมมะละกา : สร้างสรรค์วิจัยไทย – อาเซียน, ชลบุรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
 

- ผกามาศ สุวรรณนิภา. (2561). สภาวะความเปลี่ยนแปลงกายและจิตของสตรี : ความรู้สึกจากวัสดุเส้นใยธรรมชาติ. วารสารศิลปกรรมบูรพา. 21 (1-2) 249-261.

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
psuwannipa@gmail.com

มือถือ
081-6365768

โทรศัพท์