อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต

อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต


วุฒิการศึกษา

Bachelor of Fine Arts (Product Design) The Savannah College of Art and Design
Master of Arts (Exhibition Design) Fashion Institute of Technology

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ
ศุภรา อรุณศรีมรกต. (2561). การรับรู้ผ่านทัศนธาตุ: มุมมองใหม่จากงานออกแบบสู่งานศิลปะ. วารสารวิชาการ Veridian E – Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 11(1), 2292-2303
ศุภรา อรุณศรีมรกต. (2562). กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างร้านอาหารตัวละครจากภาพยนตร์การ์ตูน (Character Cafe) ของโลกตะวันออกและตะวันตกในประเทศญี่ปุ่น. วารสารวิชาการ Veridian E – Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 12(5), 1028-1046

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ
งานวิจัยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงมุมมองและรูปแบบงานศิลปะจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ (A Transformation of Two-Dimensional to Three Dimensional Art) - ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการประจำปีงบประมาณ 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
paansupg@gmail.com

มือถือ
0616659194

โทรศัพท์