ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร


วุฒิการศึกษา

ศิลปมหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์ชุด การประดิษฐ์สื่อแทนความรักระหว่างสุนัขและมนุษย์

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
tthanikan@hotmail.co.ck

มือถือ
0891485474

โทรศัพท์