สาขาออกแบบเซรามิกส์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบเซรามิกส์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Applied Arts Program in Ceramics Design

ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบเซรามิกส์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts (Ceramics Design)
ชื่อย่อภาษาไทย:  ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:  B.F.A. (Ceramics Design)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ: เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้: ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศบางรายวิชา
 • การรับเข้าศึกษา: รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น: เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร  และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
 • ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเซรามิกส์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  5/2554 วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ. 2554
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  6/2554 วันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพศิลปิน นักออกแบบ  งานเซรามิกส์  และประกอบอาชีพส่วนตัว

ชื่อและตำแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นางสาวภรดี  พันธุภากร

 • ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529
 • ศ.บ. (มัณฑนศิลป์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2521
 • ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

นายเสกสรรค์  ตันยาภิรมย์

 • ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546
 • วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์), วิทยาลัยครูพระนคร, 2534
 • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายบรรยวัสถ์  ประเสริฐวรชัย

 • ศม. (ศิลปไทย),  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549
 • ศบ. (ศิลปไทย),  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
fineart@buu.ac.th

มือถือ
-

โทรศัพท์
0 3810 2222 ต่อ 2510

ผู้ดูแล
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
50,000 บาท