สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Applied and Arts Program in Ceramics Design

ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบเซรามิกส์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts (Ceramics Design)
ชื่อย่อภาษาไทย:  ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:  B.F.A. (Ceramics Design)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ: เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้: ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศบางรายวิชา
 • การรับเข้าศึกษา: รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น: หลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร  และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
 • ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเซรามิกส์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  5/2554 วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ. 2554
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  6/2554 วันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพศิลปิน นักออกแบบเซรามิกส์ นักวิจัยและพัฒนาเซรามิกส์ เจ้าของกิจการและครูศิลปะโรงเรียนเอกชน

ชื่อและตำแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นางสาวภรดี  พันธุภากร
- ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529
- ศ.บ. (มัณฑนศิลป์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2521
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์

นายเสกสรรค์  ตันยาภิรมย์
- ปร.ด. ​​(การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562
- ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546
- วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์), วิทยาลัยครูพระนคร, 2534
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

นายบรรยวัสถ์  ประเสริฐวรชัย
- ปร.ด. (สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ),มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562
- ศม. (ศิลปไทย),  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549
- ศบ. (ศิลปไทย),  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

นายศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์

- พธ.ด. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559

- ศ.ม. (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544

- ศ.บ. (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์


นางสาวกัลยาณี เผือกนำผล
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
- ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการอกแบบ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
ceramicbuu@gmail.com

มือถือ
0915092692

โทรศัพท์
0 3810 2510

ผู้ดูแล
อ.กัลยาณี เผือกนำผล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
50000 บาท