สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นิเทศศิลป์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Communication Design)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (นิเทศศิลป์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Visual Communication Design)

วิชาเอก
- วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก
- วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา
- วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
- รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
- ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
- การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
- การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2554
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554
- สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบวิชาชีพศิลปิน นักออกแบบสร้างสรรค์ กราฟิกดีไซน์เนอร์, นักออกแบบโฆษณา, นักออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิก, นักสร้างภาพเคลื่อนไหว, นักออกแบบโมเดล 3 มิติ, นักออกแบบ สื่อทางโทรทัศน์, นักออกแบบสื่อทางมัลติมีเดีย โดยเน้นทางการออกแบบสื่อสาร เป็นหลัก

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1) นายกฤษฎา แสงสืบชาติ
- ศป.ม. (ศิลปะสมัยใหม่), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2540
- ศศ.บ. (นิเทศศิลป์), สถาบันราชภัฏพระนคร, 2537
- ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2) นายชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2540
- กศ.บ. (ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2526
- ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3) นางสุพิศ เสียงก้อง
- สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2544
- สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2535
- ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
fineart@buu.ac.th

มือถือ
-

โทรศัพท์
0 3810 2222 ต่อ 2510

ผู้ดูแล
-

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
50000 บาท