สาขาวิชาจิตรกรรม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Painting

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts (Painting)
อักษรย่อภาษาไทย : ศป.บ. (จิตรกรรม)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.F.A. (Painting)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- วิชาเอกจิตรกรรมร่วมสมัย
- วิชาเอกจิตรกรรมไทยร่วมสมัย

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต 135 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนิสิตไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
  • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559
  • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2560

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- อาชีพศิลปินอิสระ
- ข้าราชการครู
- บุคลากรหน่วยงานข้าราชการ
- บุคลากรหน่วยงานเอกชน
- ประกอบธุรกิจด้านบันเทิง
- นักออกแบบสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- บุคลากรประจำสถานีโทรทัศน์

ชื่อและตำแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นายจำนงค์  ธนาวนิชกุล
- ศ.ม. (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534
- ศ.บ. (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2. นายภานุ สรวยสุวรรณ
- ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
-
ศ.ม. (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546
-
ศ.บ. (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. นายอธิวุธ งามนิสัย
- ศ.ม. (ศิลปไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553
- ศ.บ. (ศิลปไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. นายภาสกร  แสงสว่าง
- ศ.ม. (ศิลปไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550
- ศ.บ. (ศิลปไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 


5. นายธนากรณ์ อุดมศรี

ศ.ม. (ศิลปไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555
ศ.บ. (ศิลปไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
fineart@buu.ac.th

มือถือ
089-0506889

โทรศัพท์
0 3810 2510

ผู้ดูแล
อ. ธนากรณ์ อุดมศรี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
25000 บาท