สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ภาคพิเศษ)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts and Design

ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Fine and Applied Arts (Visual Arts and Design)
อักษรย่อภาษาไทย : ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : M.F.A. (Visual Arts and Design)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาโท
ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2560 วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2560

- สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 14/2560 วันที่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
nikorn1900@gmail.com

มือถือ
0815756395

โทรศัพท์
0 3810 2510

ผู้ดูแล
นายนิกร กาเจริญ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
240000 บาท